ආණ්ඩුකාර අබ්බියික් මර්ගා බුටේන් ස්කී සෙන්ටර් හි සංචාරය කළේය

ආණ්ඩුකාර ඇක්බික් මර්ගා බුටාන් ස්කී නිවාඩු නිකේතනය සංචාරය කරයි
ආණ්ඩුකාර ඇක්බික් මර්ගා බුටාන් ස්කී නිවාඩු නිකේතනය සංචාරය කරයි

හක්කාරි ආණ්ඩුකාර ඇඩ්‍රිස් අක්බෙයික්, මෙර්ගා බුටාන් ස්කී සෙන්ටර් හි 2.500 උන්නතාංශයක දැනට කරගෙන යනු ලබන සහ නව ආයෝජන පිළිබඳව සොයා බැලීය.

ආණ්ඩුකාර අක්බියික්, ප්‍රධාන රජයේ නීති ec මුස්තාපා බාලික්, නියෝජ්‍ය ආණ්ඩුකාර මුස්තාපා දුරුක්, පළාත් ජෙන්ඩමරි කමාන්ඩර් කර්නල් යාවුස් ඔස්ටුර්ක් සහ පළාත් පොලිස් ප්‍රධානී සුලෙයිමාන් සුවත් දිල්බෙරොලු හක්කරි මධ්‍යස්ථානය සමඟ මෙර්ගා බුටාන් ස්කී මධ්‍යස්ථානයේ සිට කි.මී.

නියෝජ්‍ය ආණ්ඩුකාර මුස්තාපා දුරුක් සහ තරුණ හා ක්‍රීඩා පළාත් අධ්‍යක්ෂ රෙසිට් ගුල්ඩාල් ආණ්ඩුකාර අක්බෙයික් මහතා හමුවූ අතර එහිදී පුටු හතරේ සෝපාන ඉදිකිරීම සහ නව ආයෝජන සිදු කරනු ලබන්නේ අදාළ තොරතුරු විමර්ශනය කිරීමෙනි.

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්