බුර්සාවේ ට්රක් රථයකින් මාසයක් කඩා වැටීම

කාපට් එක මාසයක් අත්හිටුවා තිබිණි
කාපට් එක මාසයක් අත්හිටුවා තිබිණි

රෝප්වේ මාර්ග නඩත්තු සේවයේ කොටසකට විකල්ප ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයන බර්සා-උලුඩැග් මාසයක් සඳහා බාධා ඇති විය.


500 කැබින් සමඟ 176 මගීන් දහස් ගණනක් සමුළුවට ප්‍රවාහනය කරන බර්සා ටෙලිෆෙරික් A.Ş විසින් කරන ලද නිවේදනයක, 2 නිවේදනය කළේ පුරවැසියන්ට වඩා හොඳ සේවාවක් සැපයීම සඳහා මැයි-3 සහ ටෙෆෙරේ දුම්රිය ස්ථානය අතර සරලාන් සහ කුර්බායා කායා දුම්රිය ස්ථාන අතර සේවා සපයන බවයි. ලබා දෙනු ඇත.


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්