අද ඉතිහාසයේ: 7 මැයි 2009 ප්රවාහන ඇමති බිනාලි ඉල්ඩ්රි්රම්

විප්ලවකාරී මෝටර් රථ
විප්ලවකාරී මෝටර් රථ

අද ඉතිහාසයේ
7 මැයි 1934 දින වකවානු සහ නෆියා නිලධාරීන්ගේ සහ ඔවුන්ගේ අධීක්ෂකවරුන්ගේ වැඩ පිළිබඳ 2428 කනුන් නීතිය
7 මැයි 2009 ප්‍රවාහන අමාත්‍ය බිනාලි යිල්ඩිරිම් දුම්රිය සේවකයින් සමඟ ‘විප්ලවයේ කාර්’ චිත්‍රපටය නැරඹීය.

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්