ඔබේ රාමදාන් මංගල්යය

රාමදාන්
රාමදාන්

නිවාඩු දින නම් අමතක කර දැමූ කල, ජනයා සැසඳීම සහ සහෝදරයන් වැලඳගෙන සිටිති. ජාතියක් බවට පත්වීමේ විඥානය පිහිටුවා ඇති සමාජයක නිවාඩු දින, ජාතික හා ආගමික හැඟීම්, චාරිත්ර, චාරිත්ර සහ තවත් බොහෝ දේ දිනෙන් දින ශක්තිමත් වේ. ඔබ සුන්දර හා සාමකාමී නිවාඩු ඩලෝ සුභ පතනවා


Rayhaber කණ්ඩායමඅදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්