ඕස්මන්ගාසි කොර්සූ
ඉස්තාන්බුල්

ඔසමන්ගිසි පාලම මංගල්යයක් සඳහා ගෙවා තිබේද?

උත්සවය අතරතුර ඔස්මාන්ගාසි පාලමෙන් හරස් මාර්ග ගෙවනු ලැබේ. යාවුස් සුල්තාන් සෙලීම් පාලම (3 වන පාලම), යුරේසියා උමග, ඔස්මාන්ගාසි පාලම, ඉස්මට් බොක්ක සම්බන්ධ කිරීම - ක්‍රියාත්මක කිරීම - මාරු කිරීම (බොට්) ආකෘතිය [වැඩි විස්තර ...]