විකිණීම සඳහා කැටනරි නඩත්තු මෙවලම

කැටනරි නඩත්තු වාහනය විකිණීමට ඇත
කැටනරි නඩත්තු වාහනය විකිණීමට ඇත

N අගෝස්තු සිට 2014 වසර මිලදී ගනු ලැබේ.
O පැය ගණනක් වැඩ කළ 6750
• 12 TON CRANE Catenary AUTO
• 1 PCS 2 DIRECTIONAL PLATFORM
• 2 PIECES SAG සහ LEFT WIRE DRAING CRANE
• 1 GENSET 380 W.
• 1 සරල පැන්ටොග්‍රැෆි
MA සියළුම නඩත්තු කිරීම් බලයලත් සේවාව මගින් නිශ්චිතවම ඉටුකරනු ලැබේ

ස්පර්ශයක්

කාර්යාලීය දුරකථන අංකය: 0212 441 25 92
TAHSİN ARAS MOBILE PHONE: 0532 683 59 86

ලියාපදිංචි සහතිකය සඳහා මෙතැන කොටන්න


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්