අපේ ජනරජයේ 96. සුභ නව වසරක් වේවා

අපේ ජනරජයේ සුබ වසරක්
අපේ ජනරජයේ සුබ වසරක්

අපේ ජනරජයේ 96. අපගේ සියලු වීරයන් දයාවෙන් හා කෘත itude තාවෙන් යුතුව සමරමු, විශේෂයෙන් නිදහස කරා යන ගමනේ අවසාන ස්ථානයට අපව ගෙන ගිය ගාසි මුස්තාපා කෙමාල් අටටාර්ක්.

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්