අද දින ඉතිහාසය: 25 ඔක්තෝබර් 1904 Anatolian බැග්ඩෑඩ් දුම්රිය මාර්ගයේ

Anatolian bagdat දුම්රිය
Anatolian bagdat දුම්රිය

අද ඉතිහාසයේ
25 ඔක්තෝබර් 1882 II. ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභා පිහිටුවීම පිළිබඳ අබ්දුල්හාමිඩ්ගේ විල්-අයි සෙනියෙසි නිකුත් කරන ලදී.
25 ඔක්තෝබර් 1904 Konya-Bulgurlu (200 km) මාර්ගය ඇනටෝලියන් බැග්ඩෑඩ් දුම්රිය මාර්ගයේ විවෘත කරන ලදී. පළමු 200 km.19 මාසයකින් නිම කරන ලදී. කෙසේ වෙතත්, ආර්ථික හා දේශපාලන හේතූන් මත ඊළඟ 5 වර්ෂය දියුණු නොවීය.
25 Ekim 2019 Göller Ekspresi konforlu ve güvenli altyapısıyla yeniden hizmet vermeye başladı

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්