ලොව වේගවත්ම දුම්රියේ කාසිය සමඟ සෙලවීමේ පරීක්ෂණය

ලෝකයේ වේගවත්ම දුම්රියේ කාසි සමඟ ශේෂ පරීක්ෂණය
ලෝකයේ වේගවත්ම දුම්රියේ කාසි සමඟ ශේෂ පරීක්ෂණය

චීනය විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද වේගවත්තම 'වෙඩි උණ්ඩය' පැයකට එක් 350 වේගයකින් ධාවනය කළ හැකි ය. කාසි පරීක්ෂාව මගී පරීක්ෂාවට එරෙහිව දීර්ඝ වේලාවක් අධි වේගයෙන් නොගැලපේ.

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්