අද ඉතිහාසයේ: 26 ඔක්තෝබර් 2016 බර්සා හි නිෂ්පාදනය කරන ලද සැම්සුන් හි පළමු ස්වදේශිකයා

සැම්සුන්ගේ පළමු දේශීය ට්‍රෑම් රථය නගරයට පැමිණියේය
සැම්සුන්ගේ පළමු දේශීය ට්‍රෑම් රථය නගරයට පැමිණියේය

අද ඉතිහාසයේ
26 ඔක්තෝබර් 1936 Eskikoy-Cetinkaya මාර්ගය විවෘත විය. පළමු ගල් අඟුරු දුම්රිය අන්කාරා වෙත පැමිණියේය.
26 ඔක්තෝබර් 1953 Gaziantep-Narlı දුම්රිය මාර්ගය සේවයට යොදවා ඇත.
26 ඔක්තෝබර් 2016 බර්සා සැම්සුන්ගේ පළමු දේශීය ට්‍රෑම් රථයෙන් නිපදවන සැම්සුන්ගේ පළමු දේශීය ට්‍රෑම් රථය නගරයට පැමිණියේයදුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්