අද ඉතිහාසයේ: 31 ඔක්තෝබර් 1919 ජෙනරල් මිල්න් සිට සෙමාල් පාෂා දක්වා

දුම්රිය මාර්ග
දුම්රිය මාර්ග

අද ඉතිහාසයේ
31 ඔක්තෝබර් 1919 ජෙනරාල් මිල්න් එස්කිසීර් අසල පාලමක පිපිරීම ගැන සීමාල් පාෂා වෙත පැමිණිලි කළේය. දුම්රිය මාර්ගය ආරක්ෂිතයි.

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්