අද ඉතිහාසයේ: 18 ඔක්තෝබර් 1898 ඉල්.විලෙල්ම් සහ ඔහුගේ බිරිඳ හැන්ෙන්සොලර්න් ...

Anatolian දුම්රිය මාර්ගය
Anatolian දුම්රිය මාර්ගය

අද ඉතිහාසයේ
18 ඔක්තෝබර් 1898 Il.Wilhelm සහ ඔහුගේ බිරිඳ හොහෙන්සොලර්න් නම් යාත්‍රාව සමඟ ඉස්තාන්බුල් වෙත පැමිණියහ. මෙම යුවළ ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී ඇනටෝලියාවට ගියේ 21 ඇනටෝලියානු දුම්රිය සමාගම විසින් වෙන් කරන ලද විශේෂ කරත්තයක් සමඟිනි. ඔහු ඇනටෝලියාවේ ජර්මානු දුම්රිය මාර්ග පිළිබඳව ධනාත්මක හැඟීමක් ඇති කළේය.

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්