අද ඉතිහාසයේ: 12 නොවැම්බර් 1935 ගංගා-ෆිලියෝස් රේඛාව වැඩ බලන නෆියා

දිනය දිනය නොවැම්බර් ගංගා ෆිලියෝස් රේඛාව
දිනය දිනය නොවැම්බර් ගංගා ෆිලියෝස් රේඛාව

අද ඉතිහාසයේ
12 නොවැම්බර් 1918 Anatolian Railways හි සාමාන්යාධිකාරී වෙත ලිපියක් යැවූ අතර, එය මිල අධික විය හැකි නම්, මිලිටරිය විසින් 1400 පැන්සයට ගල් අඟුරු සැපයිය හැකි බව වාර්තා විය.
12 නොවැම්බර් 1935 ඉර්මාක්-ෆිලියොස් මාර්ගය නයෆියා නියෝජ්ය අලි ට්කංකය විසින් විවෘත කරන ලදී.

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්