අද ඉතිහාසයේ: 10 නොවැම්බර් 1923 ඇනටෝලියානු දුම්රිය සේවය

10 කසීම් 1923 Anatolian දුම්රිය මාර්ග
10 කසීම් 1923 Anatolian දුම්රිය මාර්ග

අද ඉතිහාසයේ
10 නොවැම්බර් 1923 හියුගිනින් සහ නෆියා නියෝජ්‍ය මුක්තාර්ගේ ගිවිසුම ඇනටෝලියන් දුම්රිය මාර්ගයට අත්සන් කරන ලදී.

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්