අද ඉතිහාසයේ: 15 නොවැම්බර් ඇන්කාර් හා සිවාස් අතර 1993

අද නොවැම්බර් සහ අන්කාර සිවස් අතර දිනය
අද නොවැම්බර් සහ අන්කාර සිවස් අතර දිනය

අද ඉතිහාසයේ
15 නොවැම්බර් 1993 අන්කාරා සහ සිවස් අතර 4 සැප්තැම්බර් නිල් දුම්රිය ආරම්භ කර ඇත.

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්