අද ඉතිහාසයේ: 30 නොවැම්බර් 1975 TCDD Eskişehir කම්හලේ

දිනය අද නොවැම්බර් tcdd Eskisehir කර්මාන්ත ශාලාව
දිනය අද නොවැම්බර් tcdd Eskisehir කර්මාන්ත ශාලාව

අද ඉතිහාසයේ
30 නොවැම්බර් 1932 Ulukısla-Iiade (60 km) මාර්ගය විවෘත වේ. කොන්ත්රාත්කරු ජුලියස් බර්ගර්ගේ සංස්ථාපිතය.
30 1975 100 XNUMX නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ TCDD ඉස්සාසීහර් කම්හලේය. දුම්රිය සේවය සේවයෙහි නිරත විය.

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්