අද ඉතිහාසයේ: 13 නොවැම්බර් 1889 ඔටෝමන් කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනය

ඔටෝමන් කෘෂිකර්මය
ඔටෝමන් කෘෂිකර්මය

අද ඉතිහාසයේ
13 නොවැම්බර් 1889 ඔටෝමාන් කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනය 63 සාමාන්‍ය ප්‍රතිශතයකින් වැඩි කළේය.

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්