අද ඉතිහාසයේ: 3 නොවැම්බර් 1918 අකුණු හමුදාවේ සමූහ අණදෙන නිලධාරී

අකුණු හමුදා කණ්ඩායම් අණදෙන නිලධාරී
අකුණු හමුදා කණ්ඩායම් අණදෙන නිලධාරී

අද ඉතිහාසයේ
3 නොවැම්බර් 1918 ටෝරස් උමං මාර්ග ආරක්ෂා කිරීම සඳහා එන්ටෙන්ට් භටයින් විසින් එන්ටෙන්ට් භටයින් විසින් අල්ලාගෙන සිටියද, තුර්කි හමුදා ඔවුන් සමඟ දිගටම කටයුතු කළ යුතු බව අකුණු හමුදාවේ අණදෙන නිලධාරී මුස්තාපා කෙමාල් පාෂා ලිවීය.

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්