අද ඉතිහාසයේ: 17 නොවැම්බර් 1871 බාරොන් හර්ෂ් වර්ල්ඩ්

දිනය අද නොවැම්බර් බාරොන් හර්ෂ් ඩුනියා ජේ
දිනය අද නොවැම්බර් බාරොන් හර්ෂ් ඩුනියා ජේ

අද ඉතිහාසයේ
17 නොවැම්බර් 1871 බැරන් හර්ෂ් විසින් ලෝක යුදෙව් සංගමයට ෆ්‍රෑන්ක් මිලියන 1 පරිත්‍යාග කරයි

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්