DHMİ KİK රැස්වීම් මිනිත්තු ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි

dhmi මඟ හැරීමේ රැස්වීම් මිනිත්තු ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි
dhmi මඟ හැරීමේ රැස්වීම් මිනිත්තු ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි

DHMİ KİK රැස්වීම් මිනිත්තු ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි; 4688 ලිපියට අනුකූලව සහ 41 අංකිත රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගම් සහ සාමූහික කේවල් කිරීම පිළිබඳ නීතියේ අදාළ රෙගුලාසි වලට අනුකූලව; 24.10.2019 හි DHMI සාමාන්‍ය අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය සහ ප්‍රවාහන නිලධාරී-සෙන් අතර 2019-2. අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීමේ මිනිත්තු අධිකාරියේ වෙබ් අඩවිය පිරිස් තොරතුරු අංශයේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී.


සේවායෝජක නියෝජිතයින්ගේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී මෙහමෙට් කරකාන්, මානව සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ උප සභාපති අයිඩෙම් ගෙවනේ, මූල්‍ය කටයුතු අංශ ප්‍රධානී මුහ්සින් කරකුර්ට්, සාමාන්‍ය බලයලත් යූනියන් ප්‍රවාහන නිලධාරි-සෙන් සභාපති කෙනන් සාලකන් සහ නියෝජ්‍ය සභාපති මුරත් ඔල්ගුන් යන මහත්වරුන් ඩී.එච්.එම්.

රැස්වීමේදී සාකච්ඡා කරන ලද කරුණු සහ තීරණ අමුණා ඇති ගොනුවේ පහත පරිදි වේ;

DHMİ GENERAL DIRECTORATE - ප්‍රවාහන මෙමුර්-සෙන් කෝපරේට් පරිපාලන මණ්ඩල රැස්වීමේ නියෝජිත

4688 අංකයට අයත් රාජ්‍ය සේවක සංගම් හා ඒ හා සම්බන්ධ රෙගුලාසිවලට අනුකූලව 41 අංකිත සේවා යෝජක නියෝජිතයින් වන මානව සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ උප සභාපති මෙහමෙට් කරකාන්, මූල්‍ය කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධානී අයිඩෙම් ගෙවනේ සහ මෙමුර්-සෙන් යුනියන් හි සාමාන්‍යාධිකාරී මුහ්සින් කරකුර්ට් සහකාර මුරාත් ඔල්ගුන් සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම 24.10.2019 හි නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී මෙහමෙට් කරකාන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි. පහත කරුණු සාකච්ඡා කෙරිණි.

අධිකාරියේ පරිපාලන මණ්ඩලයෙන් ඉල්ලීම්:

1-46 වයසේදී අධිකාරියේ සේවයේ යොදවා ඇති ආරක්ෂණ හා ආරක්ෂක නිලධාරි නිලධාරීන් සේවයේ යෙදවීම සහ සියලු තනතුරු වල ඇප්‍රොන් නිලධාරියා වෙත මාරුවීම අවසන් කිරීම සහ නිලධාරී තනතුර ඇගයීම.

  • ආරක්ෂණ හා ආරක්ෂක නිලධාරිගේ මානව සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ තත්වය අධීක්‍ෂණය කර වසර ගණනාවක් වැඩ කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

2-ආයතනයේ සේවකයින් සඳහා අනුපූරක සෞඛ්‍ය රක්ෂණය.

  • මෙම අධ්‍යයනය මූල්‍ය කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව, ගුවන් යාත්‍රා දෙපාර්තමේන්තුව සහ මිලදී ගැනීමේ හා සැපයුම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ආරම්භ කරනු ඇත.

3-කාර්ය මණ්ඩලයේ පක්ෂපාතිත්වය සහ අභිප්‍රේරණය වැඩි කිරීම සඳහා වැදගත් වන රාජකාරි / හිමිකම් වෙනස් කිරීමේ විභාග ප්‍රවර්ධනය කිරීම වහාම විවෘත වන බවට සහතික වීම.

  • අපගේ සංවිධානයේ අවශ්‍යතා අනුව උසස්වීම් සහ මාතෘකා වෙනස් කිරීමේ විභාග පවත්වනු ලබන අතර නැවත සැලසුම් කිරීම තුළ පැවැත්වේ.

4-නැවත ස්ථානගත කිරීමේ රෙගුලාසි සංශෝධනය කිරීම හේතුවෙන්, උසස්වීම් හෝ හිමිකම් වෙනස් කිරීමේ ප්‍රති result ලයක් ලෙස පත් කරන ලද සේවකයින්ට 4 වසරට පෙර පත්වීම් ඉල්ලා සිටිය නොහැකි බව වාර්තා වේ. අවසාන සංශෝධනයට පෙර පවරා ඇති අය මෙම ලිපියෙන් නිදහස් කර ඇති බවට සහතික විය යුතුය.

  • අපගේ සමාගමේ පිරිස් නැවත ස්ථානගත කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටි සහ මූලධර්ම මඟ පෙන්වීම අනුව තීරණය කරන ලද පත්වීම් කාලයන් නැවත තක්සේරු කිරීම,

5-ක්‍රීඩා කටයුතුවලදී භාවිතා කිරීම සඳහා වන උපදෙස් හා උපදෙස් වලට අනුව RFF කාර්ය මණ්ඩලයට වාර්ෂිකව 2 Tracksuit සහ Sport shoes ලබා දෙනු ලැබේ.

  • 6 නවාතැන් වෙන්කිරීම්වල පවරා ඇති (ප්‍රධාන) කෝටාවන් ඉවත් කිරීම, මෙම විෂය පිළිබඳ මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් වැඩ ආරම්භ කර ඇති අතර ඒවා වෙන් කරන ලද අනුක්‍රමයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා නියාමන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම. ඊට අමතරව, සියලුම මාතෘකා ලකුණු කිරීම සඳහා ඇතුළත් කර ඇති අතර ප්‍රතිපාදන වෙන් කරනු ලැබේ. (පළාතෙන් පිටත සිදුකරන ලද ප්‍රතිපාදන අවසන් කළ යුතු අතර වෙන් කරන ලද නිවාස සංඛ්‍යාවද වැඩි කළ යුතුය.)

6-නිවාස වෙන් කිරීමේදී වෙන් කරන ලද (ප්‍රධාන) කෝටාව කෙටුම්පත් කිරීම, ඇණවුම් ප්‍රතිපාදන පරිවර්තනය කිරීම සඳහා නියාමන කටයුතු සිදු කිරීම. ඊට අමතරව, සියලුම මාතෘකා ලකුණු කිරීම සඳහා ඇතුළත් කර ඇති අතර ප්‍රතිපාදන වෙන් කරනු ලැබේ. (පළාතෙන් පිටත කරන ලද ප්‍රතිපාදන අවසන් කළ යුතු අතර වෙන් කරන ලද වාසස්ථාන සංඛ්‍යාව ද වැඩි කළ යුතුය.)

  • ජාතික දේපල වෙළඳාම් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද රෙගුලාසි රාමුව තුළ වෙන් කරන ලද නිවාස ඒකක පැවරීම මේ හේතුව නිසා කිසිදු වෙනසක් සිදු කළ නොහැකි අතර, නිවාස හා සේවා නිවාස සඳහා වැඩ කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු වේ (ඉස්තාන්බුල් එච්.වී.ලිම්-ස්ලොට් කෝර්ම්.)

7-කේ.පී.එස්.එස්. පැවරුම සමඟ AIM තනතුරට අනුයුක්ත කිරීම සඳහා ඇතැම් පුද්ගලයින් බඳවා ගැනීම දිගටම කරගෙන යාම සහ ඔවුන්ගෙන් සමහරක් ආයතනය තුළ සිට.

  • AIM නිලධාරීන් බඳවා ගැනීම පිළිබඳ නියාමනයේ දක්වා ඇති ක්‍රියා පටිපාටි හා මූලධර්මවල රාමුව තුළ, එය කළ හැකි අතර කේපීඑස්එස් පත්වීමත් සමඟ පිරිස් රැකියාව දිගටම කරගෙන යාම වඩාත් කාර්යක්ෂම වන අතර පෙර අභ්‍යන්තර පත්වීම් වලින් පැන නගින බොහෝ අවස්ථා තිබේ.

8-ජීසීසී රැස්වීම්වලදී, කලින් සාකච්ඡා කරන ලද, අත්පත් කර ගත් පැල්පත්වල, පාරිසරික කුලුනු, (VOR / NDB / SSY,) ස්ථාන මාරු කිරීම, ගෘහ භාණ්ඩ හා අඩුපාඩු ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටියද, මේ දක්වා කිසිදු විධිවිධානයක් සිදු කර නොමැත. ගැටළුව නැවත සලකා බැලිය යුතුය.

  • ගුවන්තොටුපල අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල සහ අධ්‍යක්ෂ කාර්යාල; ඒවාට සම්බන්ධ VOR / NDB / SYS සේවා ආයතනවල පාලනයන් ඉටු කිරීම සහ නීතිවලට අනුකූලව අවශ්‍ය පියවර ගැනීම;

9-ඇඳුම් ආධාර මුදල් බවට පත් කිරීමෙන් වසර ගණනාවක් අනවශ්‍ය අපද්‍රව්‍ය වැළැක්වීම සහ වඩා හොඳ තත්ත්වයේ ඇඳුම් වලින් කාර්ය මණ්ඩලය නඩත්තු කිරීම සඳහා සාමූහික කේවල් කිරීමේ පොදු විධිවිධාන 24 වලට යටත් වේ. සියලුම පිරිස් සඳහා මුදල් ආධාර සැපයීමට අනුකූලව.

  • මෙම ගැටළුව පසුව උපකාරක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අධ්‍යයනය ආරම්භ කරන ලදී.

10-පසුගිය ජේසීසී රැස්වීමේදී සාකච්ඡා කළ සේවා දුක්ගැනවිලි දිගටම පවතී. අදාළ ජනාධිපති ධුරය මගින් ගැටළුව විසඳීම වැදගත් ය. (උදා: අටටුර්ක් ගුවන් තොටුපල, බොඩ්රම් ගුවන්තොටුපල ආදිය)

  • අටටාර්ක් / මුලා මිලාස් බොඩ්රම් ගුවන්තොටුපල අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් පැවැත්වීමට නියමිත ටෙන්ඩර්වල විෂය විමර්ශනය හා ඇගයීම,


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්