කරමර්සල් අන්තර් හුවමාරුව සඳහා නව ටෙන්ඩරය

කරමුර්සෙල් පාලම සඳහා නව ටෙන්ඩරය
කරමුර්සෙල් පාලම සඳහා නව ටෙන්ඩරය

කරමර්සල් අන්තර් හුවමාරුව සඳහා නව ටෙන්ඩරය; සමාගමේ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අපොහොසත් වීම හේතුවෙන් පාලම් හන්දිය හා ගිලුණු නිමැවුම් කටයුතු සඳහා සම්බන්ධතාවය සැපයීම සඳහා කරාමර්සෙල් බස් නැවතුම්පොළේ සහ නගර මධ්‍යයේ පිහිටි කොමසෙල් මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව කරාමර්සෙල් ඩී-එක්ස්එන්එම්එක්ස් අධිවේගී මාර්ගය නවතා දමා ඇත. පාලම් හන්දිය ඉදිකිරීම සහ ගිලුණු නිමැවුම් සඳහා කරමර්සෙල් නැවත ටෙන්ඩර් කරන ලදී.

මෙම ටෙන්ඩරය තුළ 11 සහභාගී විය

කොකේලි මෙට්රොපොලිටන් මහ නගර සභාවේ ටෙන්ඩර් ශාලාවේ පැවති කරමර්සෙල් සිටි චතුරශ්‍රයේ පාලම් හන්දියේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා ටෙන්ඩරයට 11 සමාගම සහභාගී විය. ට්‍රාන්ස් ඔෆ් ජාතික ප්‍රවාහන ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත හා වෙළඳ සමාගම සහ අර්සන් ඔෆ්ලස්-ඊරොෆ් ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් සමාගම සඳහා අඩුම මිල ගණන් සහිත 36.745.338 TL ප්‍රදානය කරන ලදී. වැඩිම දීමනාව ලැබුනේ 48.636.877 TL සමඟ සිම්ජ් මැට් මැඩෙන්සිලික් ඇස්ෆල්ට් ටකරෙට් වී සනෙයි ඒඑස් විසිනි.

ට්‍රාන්ස් ඔෆ් ජාතික ප්‍රවාහන හා අර්සන් ඔෆ්ලස්-ඊරොෆ් ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් සමාගම් හවුල්කාරිත්වය 36.745.338 TL
මිරැක් මාර්ග ඉදිකිරීම් 36.916.016 TL
ඇල්කේ යාපා XnUMaat 38.654.324 TL
Yazıcıoğlu Yol Yapı ඉදිකිරීම් 41.078.839 TL
GLS ඉංජිනේරු ඉදිකිරීම් 41.548.103 TL
යෆා ඉංජිනේරු ඉදිකිරීම් 41.774.270 TL
SYA යටිතල පහසුකම් ඉදිකිරීම් 42.285.115 TL
පෙරවදන සංචාරක හා ඉදිකිරීම් 42.322.041 TL
Egecan ඉන්ධන තෙල් සහ ඉදිකිරීම් 44.125.318 TL
ඔස්ගර් ඉදිකිරීම් 45.000.000 TL
අයිකන මැට් පතල් ඉදිකිරීම 48.636.877 TL

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්