අද ඉතිහාසයේ: 4 Dec 1929 කැබිනට් ලී සිල්පර

හරහා
හරහා

අද ඉතිහාසයේ
4 දෙසැම්බර් 1929 කැබිනට් මණ්ඩලය ලී සිල්පර භාවිතා කිරීමට තීරණය කළේය. ඩෙරින්ස් ට්‍රැවර්ස් ඉන්ජෙක්ෂන් කම්හල පිහිටුවන ලදී.

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්