ගිවිසුම්ගත පුද්ගලයින් බඳවා ගැනීම සඳහා අධිකරණ අමාත්‍යාංශය

අධිකරණ අමාත්‍යාංශය
අධිකරණ අමාත්‍යාංශය

සිවිල් සේවකයින් 50 දෙනෙකු සඳහා වන ප්‍රසම්පාදන නිවේදනය අධිකරණ අමාත්‍යාංශයට ගිවිසුම්ගත සේවකයින්ට පැවරීම සඳහා ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදී. මූලාශ්‍රය: අධිකරණ අමාත්‍යාංශය 50 රාජ්‍ය සේවකයින් බඳවා ගැනීම! කේපීඑස්එස් 60 - කොන්ත්‍රාත් නිලධාරී බඳවා ගැනීම


“657/4/06 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ තීරණය මගින් බලාත්මක කරන ලද සහ 06/1978 අංකිත සිවිල් සේවක නීතියේ අංක 7 (බී) වගන්තිය මගින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද“ ගිවිසුම්ගත පිරිස් වැඩ ulan ”හි මූලධර්ම. ඇමුණුම 15754 වන ලිපියේ 2 වන ඡේදයට අනුකූලව “විභාග තත්ත්වය” සහ සිවිල් සේවකයින් විභාග කිරීම, පත් කිරීම සහ මාරු කිරීම පිළිබඳ නියාමනයේ විධිවිධාන අනුව, එක් එක් කණ්ඩායම සඳහා පුරප්පාඩු වූ තනතුර මෙන් 8 ගුණයක්, එය 2018-කේපීඑස්එස් (බී කාණ්ඩයේ) ​​ලකුණු අනුපිළිවෙලට ඇතුළත් කර තිබේ නම්. අපේ අමාත්‍යාංශය විසින් පවත්වනු ලබන වාචික විභාගයේ සාර්ථකත්වය අනුව සිදුකිරීමට අපේක්ෂකයින් අතර, කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ඉංජිනේරු තනතුරු 5 ක් සඳහා බඳවා ගනු ලැබේ.

I-APPLICATION කොන්දේසි පොදු කොන්දේසි
a) 657 නීතිය අංක සිවිල් සේවකයින් අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා 48 ලිපිය,
b) 2018- KPSS (B) කණ්ඩායම් විභාගය ලබා ගැනීමට සහ KPSSP3 ලකුණු වර්ගයෙන් අවම වශයෙන් ලකුණු 60 ක් ලබා ගැනීමට,
c) අවම වශයෙන් උපාධි මට්ටමේ උපාධිධාරියෙකු වීම. (අදාළ කොටස් පහත ලැයිස්තු ගත කර ඇත)

යෙදුම් කණ්ඩායම උපාධිධාරී දෙපාර්තමේන්තුව කාර්ය මණ්ඩලය
1 වන කාණ්ඩයේ ජාවා
වැඩසටහන්
Engineering පරිගණක ඉංජිනේරු විද්‍යාව
පරිගණක හා මෘදුකාංග ඉංජිනේරු
Systems පරිගණක පද්ධති ඉංජිනේරු
Systems තොරතුරු පද්ධති ඉංජිනේරු
විදුලි හා ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු
Engineering ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු විද්‍යාව
ඉලෙක්ට්‍රොනික හා සන්නිවේදන ඉංජිනේරු
Engineering මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව
10
2 වන කාණ්ඩයේ මෘදුකාංග පරීක්ෂණ Engineering පරිගණක ඉංජිනේරු විද්‍යාව
පරිගණක හා මෘදුකාංග ඉංජිනේරු
Systems පරිගණක පද්ධති ඉංජිනේරු
Systems තොරතුරු පද්ධති ඉංජිනේරු
විදුලි හා ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු
Engineering ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු විද්‍යාව
ඉලෙක්ට්‍රොනික හා සන්නිවේදන ඉංජිනේරු
Engineering මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව
Engineering කාර්මික ඉංජිනේරු විද්‍යාව
Rial කාර්මික හා පද්ධති ඉංජිනේරු
ගණිත ඉංජිනේරු
3
3 වන කාණ්ඩයේ දත්ත සමුදාය කළමනාකරණය Engineering පරිගණක ඉංජිනේරු විද්‍යාව
පරිගණක හා මෘදුකාංග ඉංජිනේරු
Systems පරිගණක පද්ධති ඉංජිනේරු
Systems තොරතුරු පද්ධති ඉංජිනේරු
විදුලි හා ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු
Engineering ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු විද්‍යාව
ඉලෙක්ට්‍රොනික හා සන්නිවේදන ඉංජිනේරු
Engineering මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව
4
4 වන කාණ්ඩයේ ජාලය සහ පද්ධතිය
කළමනාකරණය
Engineering පරිගණක ඉංජිනේරු විද්‍යාව
පරිගණක හා මෘදුකාංග ඉංජිනේරු
Engineering කාර්මික ඉංජිනේරු විද්‍යාව
විදුලි හා ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු
Engineering ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු විද්‍යාව
ඉලෙක්ට්‍රොනික හා සන්නිවේදන ඉංජිනේරු
Engineering මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව
ගණිත ඉංජිනේරු
8
5. කණ්ඩායම් පර්ඩස් කළමනාකරණය Engineering පරිගණක ඉංජිනේරු විද්‍යාව
පරිගණක හා මෘදුකාංග ඉංජිනේරු
Systems පරිගණක පද්ධති ඉංජිනේරු
Systems තොරතුරු පද්ධති ඉංජිනේරු
විදුලි හා ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු
Engineering ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු විද්‍යාව
ඉලෙක්ට්‍රොනික හා සන්නිවේදන ඉංජිනේරු
ගණිත ඉංජිනේරු
Engineering මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව
2
6 වන කණ්ඩායම
බලශක්ති කළමනාකරණය
Engineering විදුලි ඉංජිනේරු විද්‍යාව
විදුලි හා ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු
3
7. කණ්ඩායම් ශ්රව්ය සහ වීඩියෝ
පද්ධති
Engineering පරිගණක ඉංජිනේරු විද්‍යාව
පරිගණක හා මෘදුකාංග ඉංජිනේරු
Systems පරිගණක පද්ධති ඉංජිනේරු
Systems තොරතුරු පද්ධති ඉංජිනේරු
විදුලි හා ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු
Engineering ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු විද්‍යාව
ඉලෙක්ට්‍රොනික හා සන්නිවේදන ඉංජිනේරු
ගණිත ඉංජිනේරු
Engineering මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව
Engineering කාර්මික ඉංජිනේරු විද්‍යාව
4
8 වන කණ්ඩායම
තොරතුරු ආරක්ෂාව
Engineering පරිගණක ඉංජිනේරු විද්‍යාව
Systems පරිගණක පද්ධති ඉංජිනේරු
පරිගණක හා මෘදුකාංග ඉංජිනේරු
විදුලි හා ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු
ඉලෙක්ට්‍රොනික හා සන්නිවේදන ඉංජිනේරු
Engineering ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු විද්‍යාව
Engineering මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව
Systems තොරතුරු පද්ධති ඉංජිනේරු
 අධිකරණ තොරතුරු ඉංජිනේරු විද්‍යාව
7
9. කණ්ඩායම් තත්ත්ව ක්‍රියාවලිය
කළමනාකරණය
Engineering කාර්මික ඉංජිනේරු විද්‍යාව
Rial කාර්මික හා පද්ධති ඉංජිනේරු
Engineering පරිගණක ඉංජිනේරු විද්‍යාව
Engineering මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව
ගණිත ඉංජිනේරු
4
පරිගණක හා මෘදුකාංග ඉංජිනේරු
Systems පරිගණක පද්ධති ඉංජිනේරු
Systems තොරතුරු පද්ධති ඉංජිනේරු
විදුලි හා ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු
Engineering ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු විද්‍යාව
ඉලෙක්ට්‍රොනික හා සන්නිවේදන ඉංජිනේරු
 අධිකරණ තොරතුරු ඉංජිනේරු විද්‍යාව
Engineering විදුලි ඉංජිනේරු විද්‍යාව
 බලශක්ති පද්ධති ඉංජිනේරු
10. Grup.Net Programming Engineering පරිගණක ඉංජිනේරු විද්‍යාව
පරිගණක හා මෘදුකාංග ඉංජිනේරු
Systems පරිගණක පද්ධති ඉංජිනේරු
Systems තොරතුරු පද්ධති ඉංජිනේරු
විදුලි හා ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු
Engineering ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු විද්‍යාව
ඉලෙක්ට්‍රොනික හා සන්නිවේදන ඉංජිනේරු
ගණිත ඉංජිනේරු
Engineering කාර්මික ඉංජිනේරු විද්‍යාව
Rial කාර්මික හා පද්ධති ඉංජිනේරු
Engineering මෘදුකාංග ඉංජිනේරු විද්‍යාව
5
මුළු 50

B-SPECIAL CONDITIONS
1 වන කණ්ඩායම
1. සිව් අවුරුදු පරිගණක ඉංජිනේරු, පරිගණක හා මෘදුකාංග ඉංජිනේරු, පරිගණක පද්ධති ඉංජිනේරු, තොරතුරු පද්ධති ඉංජිනේරු, විදුලි-ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු, ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු, ඉලෙක්ට්‍රොනික හා සන්නිවේදන ඉංජිනේරු හෝ මෘදුකාංග ඉංජිනේරු අංශවල උපාධිධාරීන් හෝ ඊට සමාන විදේශ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවල උපාධිධාරීන්. පැවැත්ම
2. ඔහුට / ඇයට මෘදුකාංග, මෘදුකාංග සැලසුම් සහ සංවර්ධනය පිළිබඳ අවම වශයෙන් මාස 6 ක පළපුරුද්දක් ඇති බව ඔප්පු කිරීම (අයදුම්පත් දිනය අනුව),
3. ජාවා වේදිකාවේ යෙදුම් සංවර්ධනය කිරීමට ඔහුට / ඇයට දැනුමක් / පළපුරුද්දක් ඇති බව ලේඛනගත කිරීම,
4. වඩාත් සුදුසු;
අ. වස්තු-නැඹුරු විශ්ලේෂණය සහ සැලසුම් පිළිබඳ දැනුමක් ලබා ගැනීමට,
ආ. RDBMS දත්ත සමුදායන් සමඟ යෙදුම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා දැනුම මට්ටම සහ මූලික මට්ටමේ SQL දැනුම ලබා ගැනීම,
ඇ. ORM මෙවලම් භාවිතයෙන් ව්‍යාපෘතියක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා දැනුම මට්ටමක් තිබීම,
ඈ. ජාවා ස්විං සමඟ ක්‍රමලේඛ අතුරුමුහුණත පිළිබඳ දැනුමක් ලබා ගැනීමට,
ඊ. අවම වශයෙන් එක් වාර්තාකරණ මෙවලමක් පිළිබඳ දැනුමක් තිබීම (විලාසිතා වාර්තාව, ජැස්පර් වාර්තාව, ආදිය),
ඊ. SOAP සහ REST වෙබ් සේවා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය පිළිබඳ දැනුමක් තිබීම,
උ. වෙබ් රාමු පිළිබඳ දැනුමක් ලබා ගැනීම සඳහා (වසන්ත එම්වීසී, ස්ට්‍රට්ස්, වඩින්, ජේඑස්එෆ් ආදිය),
ඌ. ජාවාස්ක්‍රිප්ට් රාමු (කෝණික, ප්‍රතික්‍රියා, ආදිය) පිළිබඳ දැනුමක් ලබා ගැනීම.

2. ගෘප්
1. සිව් අවුරුදු පරිගණක ඉංජිනේරු, පරිගණක හා මෘදුකාංග ඉංජිනේරු, පරිගණක පද්ධති ඉංජිනේරු, තොරතුරු පද්ධති ඉංජිනේරු, විදුලි-ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු, ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු, ඉලෙක්ට්‍රොනික හා සන්නිවේදන ඉංජිනේරු, මෘදුකාංග ඉංජිනේරු, කාර්මික ඉංජිනේරු, කාර්මික හා පද්ධති ඉංජිනේරු හෝ ගණිත ඉංජිනේරු අංශ උසස් අධ්‍යාපන කවුන්සිලය විසින් සමානකම් පිළිගන්නා විදේශයන්හි උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවලින් උපාධිය ලබා ඇත.
2. ඔරකල් 10g / 11g / 12c හෝ වත්මන් අනුවාද දත්ත සමුදාය සහ IBM DB2 වෙළුම 8 හෝ වත්මන් අනුවාද දත්ත සමුදාය සඳහා දත්ත සමුදා කළමනාකරණය පිළිබඳ අවම වශයෙන් වසරක පළපුරුද්දක් (අයදුම්පත් දිනය අනුව) ඇති බව ඔප්පු කරන්න.
3. වඩාත් සුදුසු;
අ. දත්ත සමුදා ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය, සැලසුම් කිරීම සහ ප්‍රශස්තකරණය පිළිබඳ දැනුමක් ලබා ගැනීම සඳහා
ආ. SQL දැනුම ලබා ගැනීමට,
ඇ. PostgreSQL දත්ත සමුදාය පිළිබඳ දැනුමක් ලබා ගැනීමට,
ඈ. SQL සුසර කිරීමේ දැනුම තිබීම,
ඊ. PL / SQL දැනුම තිබිය යුතුය.

3. ගෘප්
1. සිව් අවුරුදු පරිගණක ඉංජිනේරු, පරිගණක හා මෘදුකාංග ඉංජිනේරු, පරිගණක පද්ධති ඉංජිනේරු, තොරතුරු පද්ධති ඉංජිනේරු, විදුලි-ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු, ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු, ඉලෙක්ට්‍රොනික හා සන්නිවේදන ඉංජිනේරු හෝ මෘදුකාංග
උසස් අධ්‍යාපන කවුන්සිලය විසින් පිළිගත් ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තු හෝ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවල උපාධිධාරීන්,
2. ඔහුට / ඇයට මෘදුකාංග පරීක්ෂණ ශිල්පීය ක්‍රම සහ ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳ අවම වශයෙන් වසරක පළපුරුද්දක් ඇති බව ඔප්පු කිරීම (අයදුම්පත් දිනය අනුව),
3. වඩාත් සුදුසු;
අ. ජාවා වේදිකාවේ යෙදුම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා දැනුම මට්ටමක් තිබීම,
ආ. වස්තු-නැඹුරු විශ්ලේෂණය සහ සැලසුම් පිළිබඳ දැනුමක් ලබා ගැනීමට,
ඇ. මූලික මට්ටමින් දත්ත සමුදාය හා වැඩසටහන්කරණය පිළිබඳ දැනුමක් ලබා ගැනීමට,
ඈ. SQL පිළිබඳ මූලික දැනුමක් ලබා ගැනීමට,
ඊ. අතුරුමුහුණත, ක්‍රියාකාරීත්වය, ප්‍රතිගාමීත්වය සහ බර පැටවීමේ පරීක්ෂණය පිළිබඳ දැනුමක් ලබා ගැනීමට,
ඊ. සෙලේනියම්, පිපි umber ් umber ා, සිල්ක් ටෙස්ට් මෙවලම් පිළිබඳ දැනුමක් ලබා ගැනීම සඳහා
උ. ගැටළු හඳුනාගෙන විසඳීමට ඇති හැකියාව.

4. ගෘප්
1. සිව් අවුරුදු පරිගණක ඉංජිනේරු, පරිගණක වා. යුනික්ස් / ඒඑක්ස් / ලිනක්ස් මෙහෙයුම් පද්ධති කළමනාකරණය හෝ ගබඩා / උපස්ථ (තැටි, ටේප්, තැටි අථත්‍යකරණය, එස්ඒඑන්, ආදිය) පද්ධති,
ආ. IBM DB2 දත්ත සමුදා අනුවාදය 8 පෝස්ට් හෝ ඔරකල් දත්ත සමුදාය 10g පශ්චාත් අනුවාද වල දත්ත සමුදා පරිපාලනය
ඇ. පශ්චාත් මයික්‍රොසොෆ්ට් සර්වර් 2012 අනුවාදවල මෙහෙයුම් පද්ධති සහ මහා පරිමාණ වසම් කළමනාකරණය,
ඈ. අවම වශයෙන් අභ්‍යන්තර පරිශීලකයින් 10.000 ක් සිටින පද්ධතියක තොරතුරු ජාල කළමනාකරණය (රවුටරය සහ ස්විචය),
3. වඩාත් සුදුසු;
අ. අවම වශයෙන් මහා පරිමාණ තොරතුරු පද්ධතිවල DHCP, DNS, IIS (අන්තර්ජාල තොරතුරු සේවා) සේවා සපයන සේවාදායකයන් කළමනාකරණය කිරීමේ පළපුරුද්ද,
ආ. ඕනෑම යුනික්ස් / ඒඑක්ස් / ලිනක්ස් මෙහෙයුම් පද්ධතියක් සඳහා සහතික කිරීම සඳහා,
ඇ. MCSA හෝ MCSE සහතිකය ලබා ගැනීමට හෝ වින්ඩෝස් සර්වර් 2012 සමඟ පශ්චාත් සංස්කරණ සඳහා අවම වශයෙන් පැය 50 ක පුහුණුවක් ලබා ගැනීමට,
ඈ. විශාල පරිමාණ සේවාදායක අථත්‍යකරණ (VMware හෝ Red Hat අථත්‍යකරණය) පද්ධති කළමනාකරණය පිළිබඳ පළපුරුද්ද,
ඊ. VMware සහ Red Hat අථත්‍යකරණ සහතිකය,
ඊ. ස්ක්‍රිප්ට් භාෂාවේ පළපුරුද්ද.

5. ගෘප්
1. සිව් අවුරුදු පරිගණක ඉංජිනේරු, පරිගණක හා මෘදුකාංග ඉංජිනේරු, පරිගණක පද්ධති ඉංජිනේරු, තොරතුරු පද්ධති ඉංජිනේරු, විදුලි-ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු, ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු, ඉලෙක්ට්‍රොනික හා සන්නිවේදන ඉංජිනේරු, ගණිතය
උසස් අධ්‍යාපන කවුන්සිලය විසින් පිළිගනු ලබන ඉංජිනේරු හෝ මෘදුකාංග ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තු හෝ විදේශයන්හි උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවල උපාධිධාරීන්,
2. ඕනෑම ලිනක්ස් මෙහෙයුම් පද්ධති කළමනාකරණය පිළිබඳ අවම වශයෙන් අවුරුදු 1 ක පළපුරුද්දක් ඇති බව ඔප්පු කිරීම සඳහා (අයදුම් කරන දිනට අනුව),
3. වඩාත් සුදුසු;
අ. Pardus OS පිළිබඳ දැනුමක් ලබා ගැනීමට,
ආ. ඩේබියන් පදනම් කරගත් පද්ධති පිළිබඳ දැනුමක් ලබා ගැනීමට,
ඇ. ව්‍යවසාය සේවාදායක කළමනාකරණ සේවා පිළිබඳ දැනුම (DNS, DHCP, LDAP),
ඈ. ස්ක්‍රිප්ට් කේතකරණය පිළිබඳ දැනුමක් ලබා ගැනීම සඳහා (බෑෂ්, පයිතන්),
ඊ. ජාල කළමනාකරණය සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳ දැනුමක් තිබීම.

6. ගෘප්
1. උසස් අධ්‍යාපන කවුන්සිලය විසින් සමානකම් පිළිගෙන ඇති විදේශයන්හි පී ulties හෝ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවල සිව් අවුරුදු විදුලි ඉංජිනේරු හෝ විදුලි-ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු අංශවල උපාධිධාරීන්,
2. YÖK ට අනුබද්ධ ජාතික විශ්ව විද්‍යාලයක; අවම වශයෙන් එක් පා ala මාලාවක් වත් ඇක්ලාමා ග්‍රවුන්ඩින් ”,“ අධි වෝල්ටීයතා තාක්‍ෂණය ”,“ අධි වෝල්ටීයතා පරිපථ කඩනයන් ටෙසිස් සහ විදුලි ස්ථාපනයන්හි හානිකර හාර්මොනික් ”හෝ යූකේ හෝ ඔවුන්ගෙන් උපාධිය ලබාගත් විශ්ව විද්‍යාලය විසින් අනුමත කරන ලද හෝ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද / පිළිගත් පා courses මාලා හැදෑරීමට.
3. වඩාත් සුදුසු;
අ. අඩු වෝල්ටීයතා / අධි වෝල්ටීයතා නඩත්තු, අළුත්වැඩියා හෝ පැලෑටි මෙහෙයුම් ප්‍රදේශවල අත්දැකීම් ලබා ගැනීමට,
ආ. වෘත්තීය ආරක්ෂණ විශේෂ ert සහතිකය ලබා ගැනීම.

7. ගෘප්
1. සිව් අවුරුදු පරිගණක ඉංජිනේරු, පරිගණක හා මෘදුකාංග ඉංජිනේරු, පරිගණක පද්ධති ඉංජිනේරු, තොරතුරු පද්ධති ඉංජිනේරු, විදුලි-ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු, ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු, ඉලෙක්ට්‍රොනික හා සන්නිවේදන ඉංජිනේරු, ගණිත ඉංජිනේරු, මෘදුකාංග ඉංජිනේරු හෝ කාර්මික ඉංජිනේරු යන අංශවල උසස් අධ්‍යාපන කවුන්සිලය විසින් පිළිගනු ලැබේ. විදේශයන්හි උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවලින් උපාධිය ලබා ඇත
2. ශ්‍රව්‍ය හා දෘශ්‍ය (වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ) පද්ධති (අයදුම්පත් දිනය අනුව) ඔහුට / ඇයට අවම වශයෙන් වසරක පළපුරුද්දක් ඇති බව ඔප්පු කිරීම.
3. වඩාත් සුදුසු; ශ්‍රව්‍ය, දෘශ්‍ය හෝ වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ පද්ධති සඳහා කිසියම් සහතිකයක් තිබිය යුතුය.

8. ගෘප්
1. සිව් අවුරුදු පරිගණක ඉංජිනේරු, පරිගණක පද්ධති ඉංජිනේරු, පරිගණක හා මෘදුකාංග ඉංජිනේරු, විදුලි-ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු, ඉලෙක්ට්‍රොනික හා සන්නිවේදන ඉංජිනේරු, ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු, මෘදුකාංග ඉංජිනේරු, තොරතුරු පද්ධති ඉංජිනේරු
හෝ අධිකරණ අධ්‍යාපන තොරතුරු ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තු හෝ උසස් අධ්‍යාපන කවුන්සිලය විසින් පිළිගත් විදේශයන්හි උසස් අධ්‍යාපන ආයතන,
2. CCNA Security, CEH, CISSP, CISA, COBIT, PCI DSS, ISO / IEC 27001 විගණක යනාදිය. ඔවුන් ජාත්‍යන්තර ආරක්ෂක පුහුණු කිරීම්වලට (මාර්ගගත පුහුණු කිරීම් ඇතුළුව) සහභාගී වී ඇති බව ඔප්පු කිරීමට,
3. අවම වශයෙන් පහත සඳහන් ක්‍ෂේත්‍රයන්ගෙන් එකක් හෝ ඔහුට / ඇයට අවම වශයෙන් වසරක දැනුමක් / පළපුරුද්දක් (අයදුම් කරන දිනට) ඇති බව ඔප්පු කිරීම.
අ. ආක්‍රමණය සහ අවදානම පරීක්ෂා කිරීම,
ආ. මෘදුකාංග සහ පද්ධති ආරක්ෂාව,
ඇ. ලොග් කළමනාකරණය,
ඈ. අනන්‍යතා කළමනාකරණ පද්ධති,
ඊ. මූලික ජාලය, TCP / IP, ජාල තොරතුරු, වරාය සහ ප්‍රොටෝකෝල,
ඊ. ෆයර්වෝල්, අයිපීඑස්, අයිඩීඑස්, ඩබ්ලිව්ඒඑෆ්, ඩීඩීඕඑස්, ඒවී, එන්ඒසී, එස්අයිඑම් සහ පෑම් වැනි ආරක්ෂක පද්ධති,
උ. වින්ඩෝස්, ලිනක්ස් සහ යුනික්ස් මෙහෙයුම් පද්ධති,
ඌ. සයිබර් බුද්ධිය සහ අනාරක්‍ෂිතතා ඉවත් කිරීම,
i. ජාල ආරක්ෂණ විගණනය,
j. මයික්‍රොසොෆ්ට් අයිඅයිඑස්, අපාචේ, ටොම්කාට් සහ එන්ජින්ක්ස් වැනි වෙබ් සේවාදායකයන්,
k. වලාකුළු, අන්තර්ජාල ආරක්ෂාව, අන්තර් ජාල ආරක්ෂාව සහ වයිෆයි ආරක්ෂාව,
l. සයිබර් අවදානම් තක්සේරු කිරීම සහ ඇගයීම.
4. වඩාත් සුදුසු;
අ. ඉංග්‍රීසි හොඳ අණ,
ආ. සයිබර් ආරක්ෂාව පිළිබඳ කළමනාකරණ, භෞතික හා තාක්ෂණික දෘෂ්ටිකෝණයන්හි ආධිපත්‍යය දරයි.

9. ගෘප්
1. සිව් අවුරුදු කාර්මික ඉංජිනේරු, කාර්මික හා පද්ධති ඉංජිනේරු, පරිගණක ඉංජිනේරු, මෘදුකාංග ඉංජිනේරු, ගණිත ඉංජිනේරු, පරිගණක හා මෘදුකාංග ඉංජිනේරු, පරිගණක පද්ධති ඉංජිනේරු, තොරතුරු පද්ධති ඉංජිනේරු, විදුලි විද්‍යුත් ඉංජිනේරු, ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු, ඉලෙක්ට්‍රොනික හා සන්නිවේදන ඉංජිනේරු, අධිකරණ තොරතුරු ඉංජිනේරු, විදුලි ඉංජිනේරු හෝ බලශක්ති පද්ධති ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තු හෝ උසස් අධ්‍යාපන කවුන්සිලය සමානාත්මතාවය පිළිගත් විදේශයන්හි උසස් අධ්‍යාපනය
2. ISO 9001 හෝ 27001 කළමනාකරණ පද්ධති සහතික කිරීමේ ක්‍රියාවලීන්හි ක්‍රියාකාරී භූමිකාවක් ඇති බවට සහතික කිරීම සඳහා,
3. තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධති ක්ෂේත්‍රයේ අවම වශයෙන් වසර 1 ක පළපුරුද්දක් තිබීම (අයදුම් කරන දිනය අනුව),
4. වඩාත් සුදුසු;
අ. ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි වැඩිදියුණු කිරීම සහ ව්‍යාපාර යෙදුම් ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය පිළිබඳ දැනුමක් ලබා ගැනීම සඳහා
ආ. ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලීන් හඳුනා ගැනීම, විශ්ලේෂණය කිරීම සහ ආකෘති නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳ දැනුමක් ලබා ගැනීම සඳහා
ඇ. තත්ත්ව කළමනාකරණය සහ තත්ත්ව ප්‍රමිතීන් පිළිබඳ ප්‍රවීණත්වයක් ලබා ගැනීම සඳහා
ඈ. උපාය මාර්ග සහ ව්‍යාපෘති අනුව ව්‍යාපාර අවශ්‍යතා තීරණය කිරීම හා වර්ගීකරණය කිරීම පිළිබඳ අත්දැකීම් ලබා ගැනීම,
ඊ. ව්‍යාපෘති සඳහා ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලීන්ගේ බලපෑම මැනීමට හැකියාව සහ දැනුම තිබීම,
ඊ. ISO 20000 තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා කළමනාකරණ පද්ධතිය සහ මෘදුකාංග ජීවන චක්‍ර ක්‍රියාවලීන් පිළිබඳ දැනුමක් ලබා ගැනීම සඳහා
උ. තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධති සහතික කිරීමේ අදියර පිළිබඳ තොරතුරු ලබා ගැනීමට,
ඌ. ගුණාත්මක විගණනයක් සිදු කිරීම සඳහා අභ්‍යන්තර විගණනය පිළිබඳ දැනුමක් තිබීම.

10. ගෘප්
1. සිව් අවුරුදු පරිගණක ඉංජිනේරු, පරිගණක හා මෘදුකාංග ඉංජිනේරු, පරිගණක පද්ධති ඉංජිනේරු, තොරතුරු පද්ධති ඉංජිනේරු, විදුලි-ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු, ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු, ඉලෙක්ට්‍රොනික හා සන්නිවේදන ඉංජිනේරු, ගණිතය
ඉංජිනේරු, කාර්මික ඉංජිනේරු, කාර්මික හා පද්ධති ඉංජිනේරු හෝ මෘදුකාංග ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තු හෝ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවල උපාධිධාරීන් උසස් අධ්‍යාපන කවුන්සිලය විසින් පිළිගනු ලැබේ.
2. ඔහුට / ඇයට මෘදුකාංග, මෘදුකාංග සැලසුම් සහ සංවර්ධනය පිළිබඳ අවම වශයෙන් අවුරුදු 2 ක පළපුරුද්දක් ඇති බව ඔප්පු කිරීම (අයදුම්පත් දිනය අනුව),
3.NET Framework සහ C # වැඩසටහන්කරණය පිළිබඳ දැනුම / අත්දැකීම් ලබා ගැනීම,
4. වඩාත් සුදුසු;
අ. ASP.NET WebForms සහ ASP.NET, MVC, පිළිබඳ දැනුමක් ලබා ගැනීම.
ආ. වස්තු-නැඹුරු විශ්ලේෂණය සහ සැලසුම් පිළිබඳ දැනුමක් ලබා ගැනීමට,
ඇ. RDBMS දත්ත සමුදායන් සමඟ යෙදුම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා දැනුම මට්ටම සහ මූලික මට්ටමේ SQL දැනුම ලබා ගැනීම,
ඈ. HTML5, CSS, Bootstrap,
ඊ. WCF, SOAP සහ REST වෙබ් සේවා සැකසුම් පිළිබඳ දැනුමක් ලබා ගැනීමට,
ඊ. JSON, XML, JavaScript, jQuery,
උ. SVN, TFS ආදිය. යෙදුම් සංස්කරණය කිරීම පිළිබඳ දැනුමක් තිබිය යුතුය.

II- අවශ්‍ය ලියකියවිලි
1) ඇනෙක්ස් -1 අයදුම්පත,
2) ඇමුණුම -2 මනාප පෝරමය, (මනාප පෝරමයේ, ඉල්ලුම් කරන ලද කණ්ඩායම නියම කිරීම අනිවාර්ය වන අතර, නිශ්චිතව දක්වා නොමැති නම්, යෙදුම අවලංගු යැයි සලකනු ලැබේ. අයදුම්පත් කොන්දේසි සපුරා ඇත්නම් එක් කණ්ඩායමකට වඩා තෝරා ගත හැකිය. )
3) 2018-කේපීඑස්එස් ප්‍රති result ල ලේඛනය,
4) අධ්‍යාපන තත්ත්ව ලේඛනයේ මුල් පිටපත හෝ අදාළ අධ්‍යාපන ආයතනය විසින් අනුමත කරන ලද නියැදිය, අදාළ අධ්‍යාපන ආයතනය විසින් අනුමත කරන ලද නියැදිය, අධ්‍යාපන තත්ත්ව සහතිකය පිටරටින් ලබා ගන්නේ නම්, ලේඛනයේ පිටපතක් ප්‍රමාණවත් වන අතර වාචික විභාගය සඳහා ඔවුන්ට අයිතියක් තිබේ නම් ලේඛනයේ මුල් පිටපත් සමඟ සැසඳේ.
5) අපේක්ෂකයාගේ දැනුම හා පළපුරුද්ද පෙන්නුම් කරන සහතික සහ වෙනත් ලියකියවිලි,
6) ඡායාරූප නැවත ආරම්භ කිරීම, (අත් අකුරින් සකස් කර අත්සන් කරනු ලැබේ)
7) පිරිමි අපේක්ෂකයින් සඳහා මිලිටරි තත්ව සහතිකය (තීරු කේත ලේඛනයක් නිර්මාණය කිරීමෙන් ඉ-රජයෙන් ලබා ගත හැකිය),
8) ඇමුණුම -3 ආරක්ෂක විමර්ශන පෝරමය, (හියුස් අනතුරු ඇඟවීමේ ඩොල්ඩුරල් අංශයට අනුකූලව ඇමුණුම -3 ආකෘති පත්‍රය පිරවීම, කෑලි 3 ක් සකස් කිරීම, පරිගණකයෙන් පිරවීම, ඡායාරූප ඇලවීම, අදාළ කොටසට අත්සන් කිරීම සහ ඇනෙක්ස් -3 ආකෘති පත්‍රය හැර වෙනත් ආකාරයක් භාවිතා නොකිරීම.
අවශ්ය.)
9) සෞඛ්‍ය බාධකයක් නොමැති බවට ලිඛිත ප්‍රකාශය (ඇමුණුම -4),
10) අපේක්ෂකයින්ගේ වෘත්තීය පළපුරුද්ද පෙන්වන SSI බිඳවැටීම හෝ සේවා සහතිකය. අසත්‍ය ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කරන හෝ ප්‍රකාශ කරන අයට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගත යුතුය. පැවරුම් සිදු කරන්නේ නම්, ඔවුන්ගේ පැවරුම් අවලංගු වේ. පරිපාලනය විසින් ඔවුන්ට ගාස්තුවක් ගෙවන ලදී
මෙම ගාස්තුව නීතිමය පොලියකින් අය කෙරේ.

III-ඉල්ලුම් පත්‍රය-ස්ථානය-ඉතිහාසය
අයදුම්පත සහ මනාප ආකෘති පත්‍රය සම්පුර්ණයෙන්ම හා නිවැරදිව පරිගණකයෙන් පුරවා අයදුම්කරු විසින් අත්සන් කිරීමෙන් පසුව, නිවේදනයේ සඳහන් ලිපි ලේඛන සහ අයදුම්පත් 27/01/2020 සිට 10/02/2020 දක්වා වැඩකරන කාලය අවසන් වන තෙක් අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ පිරිස් මධ්‍යම සංවිධාන ශාඛා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාල අමාත්‍යාංශ / නියමිත දිනට අපගේ අමාත්‍යාංශයට පැමිණීමට අන්කාරා ලිපිනය පෞද්ගලිකව හෝ තැපෑලෙන් කළ යුතුය.
තැපැල් ප්‍රමාදයන් සහ වෙනත් හේතූන් මත මෙම දිනයෙන් පසු අතුරුදහන් වූ ලේඛන ඉදිරිපත් කරන අයදුම්කරුවන් සහ වෙනත් අයදුම්පතක් භාවිතා කරන අයදුම්පත් භාර නොගනු ඇත.

IV- අයදුම්පත් ප්‍රති results ල, ස්ථානය සහ වාචික විභාගය පිළිබඳ නිවේදනය
වාචික විභාගය සඳහා සුදුසුකම් ඇති අය සහ විභාගය පැවැත්වෙන ස්ථානය හා දිනය අපගේ අමාත්‍යාංශයේ වෙබ් අඩවියෙන් ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ.

V- ග්‍රෝස් ගාස්තු
චක්‍රලේඛ අංකයේ දක්වා ඇති දළ මුදල අධිකාරිය විසින් නියම කර ඇති දළ වැටුප මෙන් 04 ගුණයක් දක්වා ගෙවිය හැකිය. වත්මන් මූල්‍ය වර්ෂය සඳහා වන ව්‍යවස්ථාවට අනුකූලව ඔහු / ඇය සේවයේ යොදවා ඇති ඒකකය විසින් කළ යුතු වැටුප් වැඩිවීම් ඔහුගේ / ඇයගේ වර්තමාන වැටුපට එකතු කළ යුතුය.

වැදගත් සටහන:
අයදුම්පත්රයේ සිට බඳවා ගැනීම දක්වා මෙම විභාගයේ සෑම අදියරකදීම අපේක්ෂකයින් සඳහා කළ යුතු තොරතුරු හා ඇමතුම් අමාත්‍යාංශයේ වෙබ් අඩවියේ පළ කර ඇත (www.adalet.gov.t වේ) වෙළඳ දැන්වීම් හරහා. එය අපේක්ෂකයින්ට සහ මහජනයාට ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ.

දැන්වීමේ විස්තර සඳහා මෙතැන කොටන්න


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්