අබ්දුල්ලා ගොල් විශ්ව විද්‍යාලය කථිකාචාර්යවරුන් බඳවා ගනු ඇත

අබ්දුල්ලා ගුල් විශ්වවිද්‍යාල ඉගැන්වීම් සහකාර
අබ්දුල්ලා ගුල් විශ්වවිද්‍යාල ඉගැන්වීම් සහකාර

අබ්දුල්ලා ගොල් විශ්ව විද්‍යාලය කථිකාචාර්යවරුන් බඳවා ගනු ඇත; ඉගැන්වීමේ භාෂාව ඉංග්‍රීසි ය. උසස් අධ්‍යාපන නීතිය අංක 2547, 657 අංක සිවිල් සේවකයින්ගේ නීතිය 48. , 2 / 09 / 11 දිනැති නිල ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද පී X සාමාජිකයින් X හැර සෙසු අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා වන පත්වීම් සඳහා අයදුම් කළ යුතු සාමාන්‍ය විභාග හා ප්‍රවේශ විභාග පිළිබඳ නියාමනය සහ 2018 අංක සහිත සාමාන්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය හා ක්‍රියා පටිපාටි පිළිබඳ ජනාධිපති නියෝගය සහ අදාළ ලිපි වලට අනුකූලව; “30590 උපදේශක අකාක් කුලියට ගනු ලැබේ.

පොදු කොන්දේසි

1) අයදුම්කරුවන්ට අවම වශයෙන් “නිබන්ධනයේ ශාස්ත්‍රපති” උපාධියක් තිබිය යුතුය.

2) විදේශයන්ගෙන් ලබාගත් ඩිප්ලෝමා වල සමානතාවය අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල මණ්ඩලය විසින් අනුමත කළ යුතුය.

අයදුම්පත්‍රයේ අවශ්‍ය ලියකියවිලි

1) අයදුම්පත (www.agu.edu.tr)

2) නැවත ආරම්භ

3) ජනගහන පසුම්බියේ පිටපත

4) උපාධි අපේක්ෂක / උපාධි ඩිප්ලෝමා පිටපත

5) බලපත්‍ර පිටපතෙහි පිටපත

6) ALES සහතිකය

7) විදේශ භාෂා සහතිකය

උපදෙස්

1) අයදුම්පත් 25 / 12 / 2019 දිනය මගින් අදාළ දෙපාර්තමේන්තුවට පෞද්ගලිකව හෝ තැපැල් මගින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. තැපැල් ප්‍රමාදයන් හේතුවෙන් නිවේදනයේ දක්වා ඇති කාලය තුළ ඉදිරිපත් නොකරන ලද අයදුම්පත් සලකා බලනු නොලැබේ.

2) අවශ්‍යතා සපුරාලන්නේ නැති හෝ අවශ්‍යතා සපුරාලීමට අධිෂ් are ාන කරගෙන සිටින අපේක්ෂකයින් පත්කරනු ලැබුවද අවලංගු වේ.

3) විභාග කාලසටහන විශ්ව විද්‍යාලයේ වෙබ් පිටුවේ ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ www.agu.edu.t වේ වෙත ළඟා විය හැකිය.

දැන්වීමේ විස්තර සඳහා මෙතැන කොටන්න

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්