අබ්දුල්ලා ගුල් විශ්වවිද්‍යාල ඉගැන්වීම් සහකාර

අබ්දුල්ලා ගුල් විශ්වවිද්‍යාල ඉගැන්වීම් සහකාර

අබ්දුල්ලා ගුල් විශ්වවිද්‍යාල ඉගැන්වීම් සහකාර

අබ්දුල්ලා ගුල් විශ්වවිද්‍යාල ඉගැන්වීම් සහකාරඅදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්