චලනය වන අධිවේගී දුම්රිය දෙකක් අතර නොනවතින මගී හුවමාරුව

චලනය වන අධිවේගී දුම්රිය දෙකක් අතර නොනවතින මගී හුවමාරුව
චලනය වන අධිවේගී දුම්රිය දෙකක් අතර නොනවතින මගී හුවමාරුව

චලනය වන අධිවේගී දුම්රිය දෙකක් අතර නොනවතින මගී මාරුව; චලනය වන දුම්රිය දෙක අතර, “චලනය වන වේදිකා කහ මදය කිසිදු විරාමයකින් තොරව මගීන් මාරු කිරීමට ඉඩ සලසයි.

කාර්මික නිර්මාණකරුවන් විසින් “ප්‍රීස්ට්මන්ගුඩ්” නමින් අධිවේගී දුම්රිය සඳහා මගී හුවමාරු ස්ථානවල ගත කරන කාලය ඉවත් කරන ව්‍යාපෘතියක් සකස් කර ඇත. එක් චලනය වන දුම්රියේ සිට තවත් චලනය වන දුම්රියකට මගීන්ට ගමන් කළ හැකි “චලනය වන වේදිකා සලායන්” ට ස්තූතිවන්ත වන අතර, දුම්රිය නතර නොවී ඉදිරියට යා හැකි බව සහතික කරනු ඇත.

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

1 පරිකථනය

  1. Selam nasıl iyi bu ben kulak dil yok bu kulak konuş olmaz mesaj okuma işitme engelli var bu ben çalışıyorsun hangi yok 11 ay yok deli tehlikeli var ben para yok borç vallah yemin 4.350 borç var bu ben ev kira var bu ben çocuk kız yaş 15 var bu okul var para yok borç vallah yemin bu ben yemek yok sıfır vallah yemin ben babam annem yok bu ben çalışıyorsun eskişehir yolu hacettepe üniversitesi beytepe kampüs öğrenci kafeterya bulaşık makinesi temizlik var ben çalışıyorsun giriş 01.01.2006 var bu çıkış 31.03.2018 var bu ben kadro memur vermek yok niye diyorsun kimsin ben emekli oldu maaş 1.640 TL ben ev kira var Bu kira 1.150 TL bu ben ev hemen tapu yok niye diyorsun kimsin bu ben çocuk okul lise var ben para verin var niye diyorsun kimsin ben deli tehlikeli var ben bu seni çalışıyorsun ray varmi ne zaman anlamadım ben telefon whaatsapp 0534 021 7405 tamam

අදහස්