අද ඉතිහාසයේ: 3 දෙසැම්බර් 1918 බ්‍රිතාන්‍ය, ජර්මානු

අද බ්‍රිතාන්‍ය ජර්මානු කාර්මික ශිල්පීන්ගේ පරාසය
අද බ්‍රිතාන්‍ය ජර්මානු කාර්මික ශිල්පීන්ගේ පරාසය

අද ඉතිහාසයේ
3 දෙසැම්බර් 1918 ජර්මානු කාර්මික ශිල්පීන්ට වඩා 10 මිනිසුන්ට ඔටෝමාන් රටේ රැඳී සිටීමට බ්‍රිතාන්‍යයන් අවසර දුන්නේය.
දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්