ටෙකර්ඩාග් දුම්රිය බෙදීමේ මුරට්ලි දිස්ත්‍රික්කය

දුම්රිය මාර්ගයේ කොටස් දෙකක මුරට්ලි දිස්ත්‍රික්කය මේසය මත තබා ඇත
දුම්රිය මාර්ගයේ කොටස් දෙකක මුරට්ලි දිස්ත්‍රික්කය මේසය මත තබා ඇත

ටෙකර්ඩායි හි මුරට්ලේ දිස්ත්‍රික්කය දෙකට බෙදීමට දුම්රිය කටයුතු සාකච්ඡා කෙරිණි. කලාපයේ වැසියන් වෙත ඇද ගන්නා ලද කම්බි වැටවල් සමඟ වැට මැදින් දුම්රිය මාර්ගය මැද ටෙකර්ඩායිහි මුරට්ලේ දිස්ත්‍රික්කයේ මැදින් ගමන් කිරීම පිළියමක් සොයයි.

“දුම්රිය සම්බන්ධීකරණ රැස්වීම” මුරට්ලේ දිස්ත්‍රික් ආණ්ඩුකාර රැස්වීම් ශාලාවේදී පැවැත්විණි. මුරට්ලේ දිස්ත්‍රික් ආණ්ඩුකාර ඊස්මේල් අල්තාන් ඩෙමිරාක් විසින් මෙහෙයවනු ලැබේ; ටෙකර්ඩා මෙට්රොපොලිටන් මහ නගර සභාවේ නියෝජිතයින්, මහාමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය 1.Region, TCDD 1.

සම්මුඛ සාකච්ඡා සහ ඉදිරිපත් කිරීම්වල ප්‍රති; ලයක් ලෙස;

1- මුරට්ලි මධ්‍යස්ථානයේ උපාමාරු දුම්රිය ප්‍රදේශය සෙයිට්ලර් ගම්මානයට හෝ බලබාන් අසල්වැසි ප්‍රදේශයට ගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා ටීසීඩීඩී ප්‍රාදේශීය අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය,

2- දුම්රිය මාර්ගයේ පදික මාර්‍ග හෝ යටි පාලම් රැගෙන යාම, ටෙකර්ඩා මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාව විසින් ව්‍යාපෘති කටයුතු සිදු කිරීම,

3- ටුරාන් අසල්වැසි ප්‍රදේශවල පදිකයින්ගේ අධිවේගී මාර්ග සහ යටි පාලම්වල පිහිටීම තීරණය කිරීම සඳහා ටීසීඩීඩී ප්‍රාදේශීය අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය විසින් අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කිරීම,

4- මුරට්ලි නගරාධිපති විසින් වඩාත් පහසු වාහන ගමන් කිරීම සහතික කිරීම සඳහා මට්ටම් හරස් මාර්ගයේ මුරට්ලි- an න්ලා අධිවේගී මාර්ගය අවශ්‍ය කටයුතු කිරීමට තීරණය කළේය.

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්