යෙනී අකිසාර් දුම්රිය ස්ථාන ගොඩනැගිල්ල සහ නිමැවුම්

අකිසාර් දුම්රිය ස්ථානය
අකිසාර් දුම්රිය ස්ථානය

යෙනී අකිසාර් දුම්රිය ස්ථාන ගොඩනැගිල්ල සහ නිමැවුම්

ටීසීඩී 3 කලාපීය අධ්‍යක්ෂක නව අකිසාර් දුම්රිය ස්ථාන ගොඩනැගිල්ල ටීඑල් 2019 හි සීමිත වටිනාකම සහ තුර්කි රාජ්‍ය දුම්රිය 567053 වන කලාපීය මිලදී ගැනීම් සහ කොටස් පාලන සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයේ (ටීසීඩීඩී) දළ වටිනාකම 9.942.743,38 ටීඑල් 13.996.222,16/3 ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා සමාගම් 61 ක් ටෙන්ඩරය සඳහා ලංසු ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, අවිනිශ්චිත ප්‍රති result ලයට අනුව, ටෙන්ඩර් ටෙසරිම් එලෙක්ට්‍රොමාර්කට් එලෙක්ට්‍රැක් İNŞAAT TAAHHT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ විසින් 9.955.703,30 TL ලංසුවක් ලබාගෙන ඇත. ටෙන්ඩරයට සහභාගී වූ සමාගම් 14 සීමිත වටිනාකමට වඩා අඩු මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළේය.

මීටර 750 ක භූමි ප්‍රමාණයකින් යුත් ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් නැවතුම්පොළක් සහ භූමි අලංකරණයක් ටෙන්ඩරය මගින් ආවරණය කෙරේ (බිම් මහල + බිම් මහල + මෙසානින් + 2 වන මහල). කාර්යයේ කාලසීමාව ස්ථානය භාර දීමේ සිට දින 1 (තුන්සිය තිහක්) වේ.

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්