සහකාර විශේෂ ist යා මිලදී ගැනීම සඳහා භාණ්ඩාගාර හා මුදල් අමාත්‍යාංශය

භාණ්ඩාගාර හා මුදල් අමාත්‍යාංශය
භාණ්ඩාගාර හා මුදල් අමාත්‍යාංශය

භාණ්ඩාගාර හා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ මධ්‍යම සංවිධානයේ සහකාර භාණ්ඩාගාර හා මූල්‍ය සහකාර කාර්ය මණ්ඩලය 100 ක් ඉවත්ව යන අතර, පහත සඳහන් ක්ෂේත්‍ර සහ අංකවල අංකර සහ ඉස්තාන්බුල් හි රංගනය සඳහා සහකාර භාණ්ඩාගාරය සහ මුදල් සහකාර විශේෂ ert යින් බඳවා ගනු ලැබේ.


වගුව 1:

කොටස (ප්‍රදේශය) ප්‍රදේශ කේතය ස්ථානය කෝටා
නීතිය HUK-1 අන්කාරා 8
ආර්ථික විද්යා පොලිස් ස්ථානාධිපති-1 අන්කාරා 12
ව්යාපාර මිනිසා-1 අන්කාරා 11
ෆිනෑන්ස් MLY-1 අන්කාරා 6
අන්තර්ජාතික සම්බන්ධතා ULI-1 අන්කාරා 3
ECONOMETRICS ඉකෝ-1 අන්කාරා 10
කාර්මික ඉංජිනේරු විද්‍යාව MAK-1 අන්කාරා 2
පරිගණක ඉංජිනේරු BIL-1 අන්කාරා 4
කාර්මික ඉංජිනේරු විද්‍යාව අවසානය-1 අන්කාරා 7

වගුව 2:

කොටස (ප්‍රදේශය) ප්‍රදේශ කේතය ස්ථානය කෝටා
නීතිය HUK-2 ඉස්තාන්බුල් 2
ආර්ථික විද්යා පොලිස් ස්ථානාධිපති-2 ඉස්තාන්බුල් 12
ව්යාපාර මිනිසා-2 ඉස්තාන්බුල් 11
සංඛ්යාෙල්ඛන STAT-2 ඉස්තාන්බුල් 2
පරිගණක ඉංජිනේරු BIL-2 ඉස්තාන්බුල් 1
කාර්මික ඉංජිනේරු විද්‍යාව අවසානය-2 ඉස්තාන්බුල් 9

විභාගය පවත්වන ප්‍රදේශ සහ රාජකාරි ස්ථාන TABLE 1 සහ TABLE 2 හි දක්වා ඇත. අපේක්ෂකයින් තම සේවය කිරීමට කැමති පළාත අනුව තනි වගුවකින් සහ ප්‍රදේශයකින් ඔවුන්ගේ තේරීම් කරනු ඇත. වගුවේ දක්වා ඇති වගු සහ ක්ෂේත්‍ර යන දෙකෙන්ම අපේක්ෂකයින් වෙන වෙනම ඇගයීමට ලක් කෙරේ.

II- විභාග දිනය සහ ස්ථානය:

අ) ප්‍රවේශ විභාගය අන්කාරා හිදී පැවැත්වේ.

(ආ) ප්‍රවේශ විභාගයේ දිනය, ප්‍රවේශ විභාගය සඳහා සුදුසුකම් ඇති අපේක්ෂකයින් සහ ඔවුන්ගේ ප්‍රවේශ ස්ථාන අවම වශයෙන් දින 10 කට පෙර භාණ්ඩාගාර හා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ වෙබ් අඩවියෙන් (www.hmb.gov.tr) ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබේ. අපේක්ෂකයින්ට වෙන වෙනම දැනුම් දෙනු නොලැබේ.

III- විභාග අවශ්‍යතා:

නියමිත දිනට (07/02/2020) භාණ්ඩාගාර හා මූල්‍ය සහකාර විශේෂ ert ගේ ප්‍රවේශ විභාගය සඳහා අයදුම් කරන අපේක්ෂකයින් සඳහා පහත සඳහන් පොදු සහ විශේෂ කොන්දේසි අවශ්‍ය වේ.

A- සාමාන්‍ය කොන්දේසි

අ) සිවිල් සේවක නීතිය අංක 657 හි 48 වන වගන්තියේ දක්වා ඇති පොදු කොන්දේසි සපුරාලීම.

ආ) ප්‍රවේශ විභාගය පවත්වන වසරේ ජනවාරි පළමු දින වන විට වයස අවුරුදු තිස් පහක් (35) නොඉක්මවිය යුතුය (අයදුම්කරුවන් 01/01/1985 දින සහ පසුව උපත ලැබූ අය)

ඇ) නීතිය, දේශපාලන විද්‍යාව, ආර්ථික විද්‍යාව, ව්‍යාපාර පරිපාලනය, ආර්ථික හා පරිපාලන විද්‍යාව, ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය, ඉංජිනේරු විද්‍යාව, විද්‍යාව, සාහිත්‍යය, සන්නිවේදනය සහ අවම වශයෙන් සිව් අවුරුදු උපාධි අපේක්ෂක අධ්‍යාපනය ලබා දෙන වෙනත් පී ulties හෝ උසස් අධ්‍යාපන කවුන්සිලය විසින් දේශීය හෝ විදේශීය මෙම පී ulties වලට සමාන වේ. 1 සහ වගුව 2,

) ඉංග්‍රීසි භාෂාවට අදාළ විදේශ භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගයෙන් හෝ ටීසී උසස් අධ්‍යාපන කවුන්සිලයේ මිනුම්, තේරීම් හා ස්ථානගත කිරීමේ මධ්‍යස්ථානය (ÖSYM) විසින් පිළිගෙන ඇති අතර ජාත්‍යන්තර වශයෙන් වලංගු විභාගයෙන් අවම වශයෙන් ලකුණු 70 ක් ලබා ගත යුතුය. ඇති

)) 2018 සහ 2019 වර්ෂවලදී OSYM විසින් පවත්වනු ලබන මහජන පිරිස් තෝරා ගැනීමේ විභාගය (KPSS) ලබා ගැනීම සහ විශේෂ කොන්දේසි කොටසේ වලංගු ලකුණු ලබා ගැනීම.

(ඉ) නියමිත දිනට අයදුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම.

B- විශේෂ කොන්දේසි

අ) නීති ක්ෂේත්‍රය සඳහා;

නීති දෙපාර්තමේන්තුවේ උපාධිධාරියෙකු වීමට,

KPSSP-4 ලකුණු වර්ගයේ අවම වශයෙන් ලකුණු 75 ක් තිබීම,

HUK-1 ක්ෂේත්‍රයේ පළමු අයදුම්කරුවන් 32,

HUK-2 ක්‍ෂේත්‍රයේ පළමු අපේක්ෂකයින් 8 දෙනා අතරට එක්වීමට,

ආ) ආර්ථික ක්ෂේත්රය සඳහා;

ආර්ථික විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් උපාධිය ලබා,

KPSSP-14 ලකුණු වර්ගයේ අවම වශයෙන් ලකුණු 75 ක් තිබීම,

OIC-1 ක්‍ෂේත්‍රයේ පළමු 48 දෙනා, අයදුම්කරුවන් අතර,

OIC-2 ක්‍ෂේත්‍රයේ පළමු අපේක්ෂකයින් 48 දෙනා අතරට එක්වීම,

ඇ) ව්‍යාපාරික ප්‍රදේශය සඳහා;

ව්‍යාපාර පරිපාලන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් උපාධිය ලබා ඇති,

KPSSP-25 ලකුණු වර්ගයේ අවම වශයෙන් ලකුණු 75 ක් තිබීම,

İŞL-1 ක්ෂේත්‍රයේ පළමු අයදුම්කරුවන් 44 දෙනා,

İŞL-2 ක්ෂේත්‍රයේ පළමු අපේක්ෂකයින් 44 දෙනා අතරට එක්වීම, ç) මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය සඳහා;

මුදල් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් උපාධිය ලබා,

KPSSP-19 ලකුණු වර්ගයේ අවම වශයෙන් ලකුණු 75 ක් තිබීම,

අයදුම්කරුවන් අතර ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලට අනුව පළමු 1 දෙනා

අපේක්ෂකයෙකු වීමට,

)) ජාත්‍යන්තර සබඳතා ක්ෂේත්‍රය සඳහා;

ජාත්‍යන්තර සබඳතා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් උපාධිය ලබා ඇති

KPSSP-34 ලකුණු වර්ගයේ අවම වශයෙන් ලකුණු 75 ක් තිබීම,

අයදුම්කරුවන් අතරට පැමිණීමට නියමිත ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලට අනුව යූඑල් -1 ක්‍ෂේත්‍රයේ පළමු අපේක්ෂකයින් 12 දෙනා අතරට පැමිණීම.

e) පරිසරමිතික ක්ෂේත්‍රය සඳහා;

පරිසරමිතික අංශයෙන් උපාධිය ලබා ඇති,

KPSSP-13 ලකුණු වර්ගයේ අවම වශයෙන් ලකුණු 75 ක් තිබීම,

අයදුම්කරුවන් අතරට ඉදිරිපත් කළ යුතු නියෝගයට අනුව EKO-1 ක්‍ෂේත්‍රයේ පළමු අපේක්ෂකයින් 40 දෙනා අතරට පැමිණීම.

f) සංඛ්යානමය ක්ෂේත්රය සඳහා;

සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ උපාධිධාරියෙකු වීමට,

KPSSP-12 ලකුණු වර්ගයේ අවම වශයෙන් ලකුණු 75 ක් තිබීම,

IST-2 ක්ෂේත්‍රයේ පළමු අපේක්ෂකයින් 8 දෙනා අතරට එක්වීමට,

උ) යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු විද්‍යාව සඳහා;

යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් උපාධිය ලබා,

KPSSP-1 ලකුණු වර්ගයේ අවම වශයෙන් ලකුණු 75 ක් තිබීම,

අයදුම්කරුවන් අතරට ඉදිරිපත් කළ යුතු නියෝගයට අනුව MAK-1 ක්ෂේත්‍රයේ පළමු අපේක්ෂකයින් 8 දෙනා අතරට පැමිණීම,

ğ) පරිගණක ඉංජිනේරු විද්‍යාව සඳහා;

පරිගණක ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් උපාධිය ලබා ඇති

KPSSP-1 ලකුණු වර්ගයේ අවම වශයෙන් ලකුණු 75 ක් තිබීම,

BİL-1 ක්‍ෂේත්‍රයේ පළමු අපේක්ෂකයින් 16 දෙනා අතර සහ BİL-2 ක්ෂේත්‍රයේ පළමු අපේක්ෂකයින් 4 දෙනා අතරට එක්වීම.

)) කාර්මික ඉංජිනේරු විද්‍යාව සඳහා;

කාර්මික ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් උපාධිය ලබා ඇති

KPSSP-1 ලකුණු වර්ගයේ අවම වශයෙන් ලකුණු 75 ක් තිබීම,

END-1 ක්ෂේත්‍රයේ පළමු අපේක්ෂකයින් 28 දෙනා අතර සහ END-2 ක්ෂේත්‍රයේ පළමු අපේක්ෂකයින් 36 දෙනා අතරට එක්වීම.

අවශ්ය වේ.

IV-EXAM අයදුම් කිරීම:

අ) වගුව 1 මගින් අන්කාරා සහිත ප්‍රදේශ පෙන්වන අතර වගුව 2 ඉස්තාන්බුල් සමඟ ඇති ප්‍රදේශ පෙන්වයි. අපේක්ෂකයින්ට ප්‍රාදේශීය කේතය සඳහන් කරමින් TABLE 1 හෝ TABLE 2 හි ලැයිස්තුගත කර ඇති එක් ක්ෂේත්‍රයක් පමණක් තෝරා ගත හැකිය.

(ආ) ප්‍රවේශ විභාගය සඳහා වන අයදුම්පත භාණ්ඩාගාර හා මුදල් අමාත්‍යාංශයේ (www.hmb.gov.tr) වෙබ් අඩවියෙන් විද්‍යුත් තැපෑලෙන් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

ඇ) ඉල්ලුම් කරන අවස්ථාවේ දී සමානතා සහතිකය, YDS හෝ වෙනත් සමාන විභාග ප්‍රති result ල ලේඛනය පරිලෝකනය කිරීමෙන් ඩිප්ලෝමාව පටවනු ලැබේ. අවශ්‍ය යැයි සලකන්නේ නම්, අයදුම්කරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිය යුතු ලේඛන අයදුම්පත් පිටුවේ තැන්පත් කෙරේ.

) අයදුම්පතේ අත්සන් කළ පිටපතක් සහ එය අනුමත කරන ලද ඇමුණුම්; මෙම නිවේදනයේ “සම්බන්ධතා තොරතුරු වෙරිලීන්” හි දක්වා ඇති ලිපිනයට අතින් හෝ තැපෑලෙන් එවිය යුතුය. තැපැල් ප්‍රමාදයන් හේතුවෙන් නියමිත වේලාවට නොපැමිණෙන අයදුම්පත් සකස් නොකෙරේ.

V- විභාග වර්ගය:

ප්‍රවේශ විභාගය වාචික ක්‍රියා පටිපාටිය මඟින් සිදු කෙරේ.

TABLE 1 සහ TABLE 2 හි ලැයිස්තුගත කර ඇති සෑම ක්ෂේත්‍රයක් සඳහාම ඉහළම KPSS ලකුණු ලබාගෙන අපේක්ෂකයින් ශ්‍රේණිගත කරනු ලබන අතර, අපේක්ෂකයින්ගේ ප්‍රවේශ විභාගයට කෝටාව මෙන් හතර ගුණයක් දක්වා ආරාධනා කරනු ලැබේ. අවසාන අපේක්ෂකයාට සමාන ලකුණු ලබා ගන්නා අපේක්ෂකයින්ට ප්‍රවේශ විභාගයට ආරාධනා කෙරේ.

VI- විභාග මාතෘකා:

ප්‍රවේශ විභාගයේ විෂයයන් පහත දැක්වේ.

අ) නීති ක්ෂේත්‍රය: නීතියේ මූලික මූලධර්ම, පරිපාලන නීතිය (සාමාන්‍ය ප්‍රතිපාදන-පරිපාලන අධිකරණය),

සිවිල් නීතිය (පවුල් නීතිය සහ උරුමය විධිවිධාන හැර), බැඳීම් නීතිය (පොදු මූලධර්ම), වාණිජ නීතිය (වාණිජ ව්‍යාපාර, ආයතනික නීතිය, සාකච්ඡා කළ හැකි උපකරණ නීතිය, රක්ෂණ නීතිය), ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ බංකොලොත් නීතිය, කම්කරු හා සමාජ ආරක්ෂණ නීතිය,

ආ) ආර්ථික ප්රදේශය: සාර්ව ආර්ථික විද්යාව, විද්යාව, තුර්කිය ආර්ථික විද්යාව, ජාත්යන්තර ආර්ථික, මුදල් හා බැංකු කටයුතු, Econometrics,

ඇ) ව්‍යාපාර ප්‍රදේශය: මූලික ව්‍යාපාර සංකල්ප, ව්‍යාපාර කළමනාකරණය, නිෂ්පාදන හා මූල්‍ය කළමනාකරණය, ව්‍යාපාර මූල්‍ය, මූල්‍ය ප්‍රකාශන විශ්ලේෂණය, ගිණුම්කරණය,

ç) මූල්‍ය ප්‍රදේශය: රාජ්‍ය මූල්‍ය (රාජ්‍ය වියදම්, රාජ්‍ය ආදායම්, අයවැය සහ රාජ්‍ය මූල්‍ය), රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය, ගිණුම්කරණය,

)) ජාත්‍යන්තර සබඳතා: දේශපාලන විද්‍යාව, දේශපාලන ඉතිහාසය, තුර්කි විදේශ ප්‍රතිපත්තිය, ජාත්‍යන්තර නීතිය,

ඉ) ඉකොනොමෙට්‍රික්ස්: අවම චතුරස්ර කළමනාකරණය, ප්‍රතිගාමී ආකෘතිවල මූලික විචලනයන්, බහු ප්‍රතිගාමීතාවයේ ඇස්තමේන්තු කිරීම සහ අනුමාන ගැටළු, සරල කාල ශ්‍රේණි ආකෘති, මූලික සංඛ්‍යාලේඛන,

f) සංඛ්‍යාලේඛන: සම්භාවිතා ගණනය කිරීම්, නියැදි ක්‍රම, කාල ශ්‍රේණි විශ්ලේෂණය, ස්ථිතික ක්‍රියාවලි,

g) යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු විද්‍යාව: ශක්තිය, ගතිකය, නිෂ්පාදනය, තාප ගති විද්‍යාව, තාප හුවමාරුව, තරල යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, පාලනය,

Engineering පරිගණක ඉංජිනේරු විද්‍යාව: පරිගණක වැඩසටහන්කරණය, ගණිතය සහ ඉංජිනේරු යෙදුම්, දත්ත සමුදා කළමනාකරණය, පරිගණක ජාල, දත්ත ව්‍යුහයන් සහ ඇල්ගොරිතම, අන්තර්ජාල හා තොරතුරු ආරක්ෂාව, මෙහෙයුම් පද්ධති, මෘදුකාංග ඉංජිනේරු,

)) කාර්මික ඉංජිනේරු විද්‍යාව: මෙහෙයුම් පර්යේෂණ, පද්ධති විශ්ලේෂණය, නිෂ්පාදන කළමනාකරණ පද්ධතිය, නිෂ්පාදන සැලසුම් කිරීම, කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධති, මූල්‍ය ගිණුම්කරණය.

VIII වන-ඇගයීම:

ප්‍රවේශ විභාගයේදී;

අ) ඔහු / ඇය විභාගයට සහභාගී වූ ක්ෂේත්‍රයේ විෂයයන් පිළිබඳ දැනුමේ මට්ටම,

ආ) විෂයයක් සාරාංශ කිරීම, සාරාංශ කිරීම, බලය ප්රකාශ කිරීම සහ තර්කණය කිරීමේ හැකියාව,

ඇ) කුසලතා, නිරූපණය කිරීමේ හැකියාව, හැසිරීමට යෝග්‍යතාවය සහ වෘත්තියට දක්වන ප්‍රතික්‍රියා ç) ආත්ම විශ්වාසය, ඒත්තු ගැන්වීම සහ ඒත්තු ගැන්වීම,

(ඈ) සාමාන්ය හැකියාවන් සහ සාමාන්ය සංස්කෘතිය,

e) විද්යාත්මක හා තාක්ෂනික වර්ධනය සඳහා විවෘතත්වය,

ලකුණු වෙන වෙනම ලබා දීමෙන් ඇගයීමට ලක් කෙරේ.

(අ) උප ඡේදය සඳහා ලකුණු පනහක් සහ (ආ) සිට (ඉ) දක්වා එක් එක් උප ඡේද සඳහා ලකුණු දහයක් පදනම් කරගෙන අපේක්ෂකයින් තක්සේරු කරනු ලැබේ.

ප්‍රවේශ විභාගය සාර්ථක යැයි සැලකීමට නම්, කොමිෂන් සභාවේ සභාපති සහ සාමාජිකයින් විසින් සම්පූර්ණ ලකුණු සියයකට වඩා ලබා දී ඇති සාමාන්‍ය අගය අවම වශයෙන් ලකුණු හැත්තෑවක් විය යුතුය.

සෑම ක්ෂේත්‍රයක් සඳහාම (එක් එක් ක්ෂේත්‍රය වෙන වෙනම TABLE 1 සහ TABLE 2 මගින් ඇගයීමෙන්), ඉහළම ලකුණු වලින් ආරම්භ වන සාර්ථක ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලට අනුව, ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අපේක්ෂකයින් සංඛ්‍යාව මුල් පිටපතක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කෙරෙන අතර අපේක්ෂකයින්ගෙන් උපරිම භාගය ආදේශකයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ. ලකුණු එක හා සමාන නම්, කේපීඑස්එස් ලකුණු ඉහළ අගයක් සහ ප්‍රවේශ විභාගයට පිළිවෙලින් යොදන විදේශීය භාෂා ලකුණු වලට ප්‍රමුඛතාවය දෙනු ලැබේ.

ප්‍රවේශ විභාගයේ ලකුණු හැත්තෑවක් හෝ වැඩි ගණනක් සුදුසුකම් නොලබන අපේක්ෂකයින්ට අයිතියක් නොවේ.

VIII වන-තනතුරු:

ප්‍රවේශ විභාගය සමත්වූ අපේක්ෂකයින් විභාග අයදුම්පත්‍රයේදී තෝරාගෙන ඇති අන්කාරා හෝ ඉස්තාන්බුල් පළාතේ සේවය කිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශයේ මධ්‍යම සේවා ඒකකවලට පත් කරනු ලැබේ.

IX- වෙනත් කරුණු:

අ) අපේක්ෂකයින්ට විභාගයේදී හඳුනා ගැනීම සඳහා වලංගු හැඳුනුම්පතක් (හැඳුනුම්පත, රියදුරු බලපත්‍රය හෝ තුර්කි ජනරජ හැඳුනුම්පත් අංකය සහිත විදේශ ගමන් බලපත්‍රය) තිබිය යුතුය.

(ආ) අයදුම් පත්‍රයේ අසත්‍ය ප්‍රකාශ කර ඇති අයැදුම්කරුවන් අවලංගු යැයි නොසැලකෙන අතර ඔවුන්ගේ පත්වීම් සිදු නොකෙරේ. එය පවරා තිබුණද එය අවලංගු වේ. ඔවුන්ට කිසිදු අයිතිවාසිකමක් ඉල්ලා සිටිය නොහැක.

ඇ) තුර්කි දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ අංක. අදාළ විධිවිධාන අදාළ කර ගැනීම සඳහා අපරාධ පැමිණිල්ලක් අන්කාරා ප්‍රධාන රජයේ නීතී Office කාර්යාලයට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

ç) වැඩකරන කාලය අවසන් වන තුරු නොපැමිණෙන අයදුම්පත් 07/02/2020 (17:30) සැලකිල්ලට නොගන්නා බැවින්, විද්‍යුත් පරිසරය තුළ ඇතිවිය හැකි හෝ ඇතිවිය හැකි වෙනත් ගැටළු සැලකිල්ලට ගනිමින් අයදුම්කරුවන් අවසාන දිනය දක්වා තම අයදුම්පත් නොතැබිය යුතුය.

එය ප්‍රචාරය වේ.

සම්බන්ධතා තොරතුරු:

ලිපිනය:

භාණ්ඩාගාර අමාත්‍යාංශය සහ මුදල් පිරිස් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

විභාග සේවා ශාඛාව 3 වන මහල කාමර අංක: 308

ඩික්මන් වීදිය (06450) ආකායා / අන්කාරා / තුර්කි

දුරකථන: 0 (312) 415 20 54 - 415 20 55

ෆැක්ස්: 0 (312) 425 04 43

11807 / 1-1

දැන්වීමේ විස්තර සඳහා මෙතැන කොටන්නදුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්