අද ඉතිහාසයේ: 7 දෙසැම්බර් 1884 හෙජාස් ආණ්ඩුකාර සහ අණදෙන නිලධාරී

හිකාස් ආණ්ඩුකාර සහ අණ දෙන නිලධාරී
හිකාස් ආණ්ඩුකාර සහ අණ දෙන නිලධාරී

අද ඉතිහාසයේ
7 දෙසැම්බර් 1884 ඔස්මාන් හිජාස් ආණ්ඩුකාර සහ කමාන්ඩර් ඔස්මාන් නුරි පාෂා විසින් සන් සෙසිරෙට්-අරාබි සහ හිකාස් සහ යේමනය ඉස්ලා-හැට් යන ග්‍රන්ථය සුල්තාන් සහ පෝර්ට් වෙත පිළිගැන්වීය. ෂයිමන්ඩිෆර් සහ ටෙලිග්‍රාෆ් රේඛා තැබීම අතර ලයිහා, දමස්කස්, හිජාස් සහ යේමනය අවධාරණය කළේ බාහිර අන්තරායන්ට එරෙහිව හිජාස් සහ යේමනය පළාත් වැදගත් බවයි.

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්