ඩෙනිස්ලි ඉස්මීර් දුම්රිය ටයිම්ස් සිතියම සහ ප්‍රවේශ පත්‍ර මිල ගණන්

ඉස්මීර් ඩෙනිස්ලි දුම්රිය සිතියම
ඉස්මීර් ඩෙනිස්ලි දුම්රිය සිතියම

ඩෙනිස්ලි ඉස්මීර් දුම්රිය කාලසටහන් සිතියම සහ ප්‍රවේශ පත්‍ර මිල: İzmir Basmane Denizli ප්‍රාදේශීය දුම්රිය යනු ඩෙනිස්ලි දුම්රිය ස්ථානය සහ බාස්මාන් දුම්රිය ස්ථානය අතර TCDD දුම්රිය මාර්ගයේ TCDD ප්‍රවාහනය මගින් මෙහෙයවනු ලබන කලාපීය දුම්රියයි. ඉස්මීර් සහ ඩෙනිස්ලි අතර සෑම දිනකම 6 ගවේෂණය. ඉස්මීර් සිට ඩෙනිස්ලි දක්වා 266 කිලෝමීටර් සාමාන්‍ය ගමන් කාලය 4 පැය 45 මිනිත්තුඈ.


İzmir Denizli දුම්රිය කාලසටහන 2019 සහ İzmir Denizli දුම්රිය සිතියම ඇතුළත් මෙම ප්‍රවෘත්ති වාර්තාවේ, ඩෙනිස්ලි සහ ඉස්මීර් අතර ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රාදේශීය දුම්රිය පිළිබඳ සියලු තොරතුරු ඔබට සොයාගත හැකිය.

ඩෙනිස්ලි ඉස්මීර් ප්‍රාදේශීය දුම්රිය

මෙම දුම්රිය දිනපතා ඉස්මීර්> ඩෙනිස්ලි> ඉස්මීර් අතර ධාවනය වේ. ඉස්මීර් ඩෙනිස්ලි ප්‍රාදේශීය දුම්රිය; ඉස්මීර් (බාස්මාන්)> ගැසිමීර්> අද්නාන් මෙන්ඩරෙස් ගුවන්තොටුපළ > බුහාර්කන්ට්> සාරේකායි> ගොන්කාලා> ඩෙනිස්ලි මාර්ග. ඉස්මීර් අද්නාන් මෙන්ඩරෙස් ගුවන්තොටුපල ඩෙනිස්ලි දුම්රිය කාලසටහන, දුම්රිය වේලාවන්:

izmir මුහුදු දුම්රිය ගුසර්ගාහි
izmir මුහුදු දුම්රිය ගුසර්ගාහි

ඩෙනිස්ලි ඉස්මීර් දුම්රිය ස්ථාන

ඉස්මීර් සිට ඩෙනිස්ලි දක්වා සියලුම දුම්රිය පරීක්ෂා කරන්න 25 දුම්රිය ස්ථාන සහ විරාම වේ

 1. ඉස්මිම් (බමානි) තුර්කිය
 2. Gaziemir
 3. ඇඩ්නාන්මෙන්ඩරස් ගුවන් තොටුපල
 4. meander
 5. බීට්
 6. බෑග්
 7. Tepeköy
 8. Selcuk
 9. පයින් වවා ඒවා
 10. හවුල්කරුවන්
 11. Germencik
 12. İncirliova
 13. බුද්ධිමය
 14. Umurlu
 15. මණ්ඩපය
 16. Sultanhisar
 17. Atca
 18. İsabeyli
 19. Nazilli
 20. kuyucak
 21. Pamukören
 22. Horsunlu
 23. Buharkent
 24. Saraykoy
 25. Goncalı
 26. ඩෙන්සිලි

ඉස්මීර් ඩෙනිස්ලි දුම්රිය කාලසටහන

ස්ථානය දුම්රිය
1. දුම්රිය 2. දුම්රිය 3. දුම්රිය 4. දුම්රිය 5. දුම්රිය 6. දුම්රිය
ඉස්මිම් (බමානි) තුර්කිය 07: 42 08: 53 11: 30 15: 30 16: 41 17: 54
Gaziemir 08: 01 09: 13 11: 49 15: 49 17: 01 18: 13
ගුවන් තොටුපල ඒ. මෙනන්ඩේස් 08: 06 09: 18 11: 55 15: 55 17: 06 18: 19
meander 08: 11 09: 22 12: 00 16: 00 17: 10 18: 24
බීට් 08: 25 09: 36 12: 14 16: 14 17: 24 18: 39
බෑග් 08: 36 09: 48 12: 25 16: 25 17: 37 18: 50
Tepeköy 08: 42 09: 53 12: 29 16: 31 17: 41 18: 55
Selcuk 09: 09 10: 17 12: 53 16: 55 18: 05 19: 20
පයින් වවා ඒවා 09: 22 10: 30 13: 06 17: 08 18: 18 19: 36
හවුල්කරුවන් 09: 42 10: 49 13: 25 17: 27 18: 36 19: 57
Germencik 09: 52 11: 03 13: 35 17: 38 18: 46 20: 12
İncirliova 10: 02 11: 14 13: 45 17: 49 18: 58 20: 22
බුද්ධිමය 10: 13 11: 27 13: 56 18: 04 19: 09 20: 33
Umurlu 10: 27 11: 40 14: 08 18: 16 19: 21 20: 45
මණ්ඩපය 10: 36 11: 50 14: 17 18: 26 19: 31 20: 54
Sultanhisar 10: 46 12: 01 14: 28 18: 36 19: 41 21: 04
Atca 10: 52 12: 09 14: 34 18: 43 19: 47 21: 10
İsabeyli 10: 58 x x 18: 49 x x
Nazilli 11: 05 12: 22 14: 45 18: 59 19: 58 21: 21
kuyucak 11: 16 12: 34 14: 56 19: 10 20: 09 21: 32
Pamukören 11: 23 12: 42 15: 03 19: 17 20: 16 21: 39
Horsunlu 11: 30 12: 48 15: 08 19: 22 20: 21 21: 44
Buharkent 11: 42 13: 01 15: 24 19: 34 20: 33 21: 56
Saraykoy 11: 57 13: 18 15: 39 19: 49 20: 48 22: 11
Goncalı 12: 16 13: 37 15: 58 20: 08 21: 07 22: 30
ඩෙන්සිලි 12: 27 13: 48 16: 09 20: 19 21: 18 22: 41

ඩෙනිස්ලි ඉස්මීර් දුම්රිය කාලසටහන

ස්ථානය දුම්රිය
1. දුම්රිය 2. දුම්රිය 3. දුම්රිය 4. දුම්රිය 5. දුම්රිය 6. දුම්රිය
ඩෙන්සිලි 04: 20 05: 50 08: 25 12: 45 14: 35 17: 30
කිමී. 251 485 + 04: 32 06: 02 08: 37 12: 57 14: 47 17: 42
Goncalı 04: 34 06: 04 08: 39 12: 59 14: 49 17: 45
Saraykoy 04: 53 06: 23 08: 58 13: 19 15: 08 18: 04
Buharkent 05: 08 06: 38 09: 14 13: 34 15: 23 18: 23
Horsunlu 05: 20 06: 50 09: 26 13: 46 15: 35 18: 35
Pamukören 05: 26 06: 56 09: 32 13: 52 15: 41 18: 41
kuyucak 05: 33 07: 03 09: 39 13: 59 15: 48 18: 48
Nazilli 05: 45 07: 15 09: 51 14: 11 16: 00 19: 00
İsabeyli x 07: 21 x x x 19: 06
Atca 05: 56 07: 27 10: 02 14: 22 16: 11 19: 12
Sultanhisar 06: 02 07: 33 10: 08 14: 29 16: 18 19: 18
මණ්ඩපය 06: 12 07: 43 10: 18 14: 39 16: 28 19: 30
Umurlu 06: 21 07: 52 10: 28 14: 48 16: 38 19: 39
බුද්ධිමය 06: 34 08: 05 10: 43 15: 01 16: 54 19: 52
İncirliova 06: 44 08: 15 10: 53 15: 11 17: 05 20: 02
Germencik 06: 54 08: 25 11: 04 15: 21 17: 15 20: 13
හවුල්කරුවන් 07: 05 08: 36 11: 15 15: 35 17: 26 20: 23
පයින් වවා ඒවා 07: 23 08: 54 11: 33 15: 53 17: 44 20: 41
Selcuk 07: 36 09: 08 11: 46 16: 06 17: 57 20: 55
Tepeköy 08: 00 09: 35 12: 10 16: 30 18: 23 21: 20
බෑග් 08: 05 09: 39 12: 14 16: 34 18: 27 21: 26
බීට් 08: 17 09: 51 12: 25 16: 46 18: 38 21: 37
meander 08: 32 10: 05 12: 40 17: 02 18: 53 21: 52
ගුවන් තොටුපල ඒ. මෙනන්ඩේස් 08: 37 10: 09 12: 44 17: 06 18: 57 21: 56
Gaziemir 08: 43 10: 14 12: 50 17: 12 19: 02 22: 02
ඉස්මිම් (බමානි) තුර්කිය 09: 02 10: 33 13: 09 17: 30 19: 21 22: 21

ඩෙනිස්ලි ඉස්මීර් දුම්රිය සිතියම

ඒජියන් ප්‍රාදේශීය දුම්රිය වල සිතියම

ඉස්මීර් ඩෙනිස්ලි දුම්රිය ටිකට් මිල

දෛනිකව ධාවනය වන ඉස්මීර් ඩෙනිස්ලි දුම්රිය සඳහා මාර්ගගත මිලදී ගැනීම් සහ වෙන් කිරීම් කළ නොහැක. ඔබට දිනපතා ගාස්තු කුටිවලින් ප්‍රවේශ පත්‍ර මිලදී ගත හැකිය. ඉස්මීර් ඩෙනිස්ලි දුම්රිය ටිකට් මිල:

පුල්මන් ආසන ටිකට් මිල එක් පුද්ගලයෙකුට 28,5 TL'ආචාර්ය

TCDD CONSULTING සහ රැඳවුම් දුරකථන සඳහා

දුම්රිය ස්ථාන ටිකට් කාර්යාල දුරකථන අංක සහ විවෘත වේලාවන්.

İZMİR BASMANE STATION

දුරකථන: 0232 484 86 38 තොරතුරු - (07.00 - 21.30)

SELÇUK STATION

දුරකථන: 0232 892 60 06 - (06.00 - 21.00)

අයඩින් ස්ටේෂන්

දුරකථන: 0256 212 99 40 / දිගුව: 71351 - (07.00 - 20.00)

NAZİLLİ STATION

දුරකථන: 0256 312 49 79 / දිගුව: 71351 - (06.30 - 20.30)

DENİZLİ STATION

දුරකථන: 0258 268 28 31 - (06.00 - 18.00)දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්