ඉස්තාන්බුල් විශ්ව විද්‍යාලයේ සෙරාපානා කොන්ත්‍රාත් කාර්ය මණ්ඩලය

ඉස්තාන්බුල් විශ්ව විද්‍යාලය සෙරාපාසා
ඉස්තාන්බුල් විශ්ව විද්‍යාලය සෙරාපාසා

657 දිනැති නිල ගැසට් පත්‍රයේ සහ 4 සහ 06.06.1978 ආ ree ාවලට අමුණා ඇති 7 සහ 15754 යන නියෝගයන්ට අනුයුක්ත කර ඇති සිවිල් සේවකයින්ගේ නීතිය අංක 28.06.2007 (B) වගන්තියට අනුකූලව ගිවිසුම්ගත පිරිස් ලෙස සේවය කිරීම. ගිවිසුම්ගත පිරිස් සේවයේ යෙදවීම සඳහා වන මූලධර්ම සංශෝධනය කිරීම පිළිබඳ මූලධර්මවල 26566 අතිරේක ලිපියේ (බී) ඡේදයට අනුකූලව 2 KPSS (B) කණ්ඩායම් ශ්‍රේණිගත කිරීම් අනුව ගිවිසුම්ගත පුද්ගලයින් පහත තනතුරු සඳහා බඳවා ගනු ලැබේ.

ඉඩ ක ර Ş ෙ ෙක මිනිස්සු


අංකය

අය වැය අයදුම් කිරීමේ කොන්දේසි CODE
හෙදියක් 35 විශේෂ අයවැය සෞඛ්‍ය වෘත්තීය උසස් පාසැල් හෙද හෙදියන්

උපාධිය.

2018 KPSS P94 ලක්ෂ්‍ය වර්ගය 50 සහ

වැඩිපුර ලකුණු ලබා ගැනීමට

H1

අවශ්‍යතා

1- ඉහත සඳහන් විශේෂ කොන්දේසි වලට අයදුම් කරන අයදුම්කරුවන් සහ 657 නීතිය අංක 48. ලිපියේ දක්වා ඇති පොදු කොන්දේසි සපුරාලීමට.

2- කිසිදු සමාජ ආරක්ෂණ ආයතනයකින් විශ්‍රාම වැටුප හෝ මහලු විශ්‍රාම වැටුප නොලැබීම.

3- සියළුම තනතුරු සඳහා සෑම රාත්‍රියකම (රාත්‍රිය ඇතුළුව) වැඩ කිරීමේ කොන්දේසිය පිළිගැනීම, සතිපතා වැඩ කරන කාලය 40 පැය නොඉක්මවන අයුරින් අදාළ ඒකකයේ කළමනාකරණය විසින් තීරණය කිරීම;

4- අයදුම්කරුවන් 2018 මහජන පිරිස් තෝරා ගැනීමේ විභාගය (KPSS) ලබා තිබිය යුතුය. 2018 KPSS-P94 ලකුණු වර්ගය මත පදනම් වේ.

5- 5917 පනතේ 47. 5. ඡේදය (අ) 2 ඡේදයට අනුකූලව, ගිවිසුම්ගත පුද්ගලයින් ලෙස සේවය කරන අතරතුර 4-B සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන අතර අවසන් වේ; අවසන් වූ දින සිට 1 (වසර) කාලයට පෙර අයදුම් කළ නොහැක.

අයදුම් කිරීම:

අපේක්ෂකයින්, නිල ගැසට් පත්‍රයේ නිවේදනය ප්‍රකාශයට පත් කළ දින සිට 15 දින ඇතුළත (වැඩකරන කාලය අවසන් වන තුරු) www.istanbulc.edu.t වේ පහත සඳහන් ලියකියවිලි සමඟ විශ්වවිද්‍යාල පිරිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ ලිපිනයෙන් අයදුම්පත සහ අයදුම්පත පෞද්ගලිකව අයදුම් කිරීම අවශ්‍ය වේ. අයදුම්පත අවසානයේ අපේක්ෂකයින් විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද මහජන පිරිස් තෝරා ගැනීමේ විභාගයේ ප්‍රති results ල අපගේ ආයතනය OSYM Presidency වෙතින් තහවුරු කරනු ඇත. සාවද්‍ය ප්‍රකාශ කරන අපේක්ෂකයින්ගේ අයදුම්පත් භාර නොගන්නා අතර ඒවා සාමාන්‍ය විධිවිධාන අනුව ක්‍රියාත්මක කෙරේ. එක් තනතුරක් සඳහා පමණක් අවශ්‍ය සුදුසුකම් කේතය සඳහන් කිරීමෙන් අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කෙරේ. අයදුම්පත් එකකට වඩා ඉදිරිපත් කර ඇත්නම්, අයදුම්පත් දෙකම අවලංගු ලෙස සලකනු ලැබේ. තැපැල් මගින් කරන ලද අයදුම්පත් භාරගනු නොලැබේ. අයදුම්පත් දිනය ප්‍රමාද කළ හෝ සුදුසුකම් නුසුදුසු අයදුම්කරුවන් ඇතුළත් කර නොගනී.

අවශ්‍ය ලියකියවිලි:

- ඡායාරූප අයදුම් පත්‍රය (විශ්ව විද්‍යාලයේ වෙබ් පිටුවේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අයදුම්පත පුරවනු ලැබේ.)

- මුල් හැඳුනුම්පත සහ ඡායා පිටපත

- ඩිප්ලෝමා හෝ උපාධි සහතිකයේ මුල් සහ ඡායා පිටපත (ඉ-රාජ්‍ය ප්‍රතිදානය පිළිගනු ලැබේ.)

- 2018 KPSS විභාග ප්‍රති ult ල සහතිකය

අයදුම්පත් ඇගයීම සහ ප්‍රති: ල:

කොමිෂන් සභාව විසින් අයදුම්පත් ඇගයීමෙන් පසු නවතම දිනවල ව්‍යාපාරික දින 7 ක් තුළ ප්‍රති Results ල ලැබිය යුතුය. http://www.istanbulc.edu.tr එය ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ. කෝටාව තරම් සංචිත තීරණය වේ. මුල් ජයග්‍රාහකයින් පත්වීම සඳහා අයදුම් නොකරන්නේ නම්, ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ආදේශක ජයග්‍රාහකයින් පිළිවෙලින් කැඳවනු ලැබේ. පත් කළ යුතු අපේක්ෂකයින්ගේ ලැයිස්තුව, ඔවුන්ගේ රැකියාව සඳහා අවශ්‍ය ලියකියවිලි, අයදුම් කරන වේලාව හා ස්ථානය පිළිබඳ තොරතුරු http://www.istanbulc.edu.tr එය අනුගමනය කළ යුතුය. අදාළ අයට ලිඛිත හෝ වාචික දැනුම්දීමක් ලබා නොදේ.

අයදුම්පත හා පැවරුම් ක්‍රියාපටිපාටිය අතරතුර අසත්‍ය ප්‍රකාශ කළ බව හෝ සත්‍යය කිසියම් ආකාරයකින් සඟවා තැබූ අය ගිවිසුම් ගත නොවනු ඇත. කොන්ත්රාත්තුව අවසන් වුවද, එය අවසන් වේ. ඔවුන්ට කිසිදු අයිතිවාසිකමක් ඉල්ලා සිටිය නොහැක.

* සාමාන්‍ය ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන ප්‍රකාශයට ඇතුළත් කර නොමැති විධිවිධාන සඳහා අදාළ වේ.

දැන්වීමේ විස්තර සඳහා මෙතැන කොටන්නදුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්