පොලාට් පාර මුවෙන්බේ නකපිරිපිට් ව්‍යාපෘතිය

පොලාට් පාර මුවෙන්බේ නකපිරිපිට් ව්‍යාපෘතිය

පොලාට් පාර මුවෙන්බේ නකපිරිපිට් ව්‍යාපෘතිය

පොලටෝල් උගන්ඩාවේ මියුම්බේ නකපිරිපිට් අධිවේගී මාර්ග ඉදිකිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව අත්සන් කර ඇත. පොලටෝල් ඉදිකිරීමඋගන්ඩාවේ ඩොලර් මිලියන 108“මියුම්බේ නකපිරිපිට් අධිවේගී මාර්ගය” ව්‍යාපෘති ඉදිකිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුවට අත්සන් තබන ලදී. අත්සන් කිරීමේ උත්සවයට එමරේ පොලාට් සහ සෙලලෙඩින් පොලාට් සහභාගී වූහ.

ඉස්ලාමීය සංවර්ධන බැංකුව විසින් මූල්‍යාධාර සැපයීමට නියමිතය

ඉස්ලාමීය සංවර්ධන බැංකුව විසින් අරමුදල් සපයනු ලබන ව්‍යාපෘතියේ මුළු දිග 92,2km වේ. 108 M USD 36 මාසයෙන් අවසන් වේ.අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්