අද ඉතිහාසයේ: 2 දෙසැම්බර් 1861 රුමේලි දුම්රිය

දුම්රිය හරස් වේ
දුම්රිය හරස් වේ

අද ඉතිහාසයේ
2 දෙසැම්බර් 1861 රුමේලි දුම්රිය සඳහා ලබා දී ඇති සහනය කොන්ත්රාත්තුවේ විධිවිධානවලට අනුකූල නොවීම හේතුවෙන් අවසන් කරන ලදී.

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්