අද ඉතිහාසයේ: 6 දෙසැම්බර් 1938 අදානා මධ්‍යම ස්ථානය

අද සිට අද දක්වා මධ්‍යම දුම්රිය ස්ථානය
අද සිට අද දක්වා මධ්‍යම දුම්රිය ස්ථානය

අද ඉතිහාසයේ
6 දෙසැම්බර් 1938 අදණ ප්රධාන දුම්රිය ස්ථානය සහ ඇඩානා නගරය අතර දුම්රිය මාර්ගය විවෘත කරන ලදී. Cenup Railways Inc. අළුත්වැඩියා කිරීමේ ගිවිසුමක් අත්සන් කරන ලදී.

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්