සොන්ගුල්ඩැක් බෙලන්ට් එසෙවිට් විශ්ව විද්‍යාලය අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගනු ඇත

zonguldak bulent ecevit විශ්ව විද්‍යාලය මඟින් අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගනු ඇත
zonguldak bulent ecevit විශ්ව විද්‍යාලය මඟින් අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගනු ඇත

සොන්ගුල්ඩැක් බෙලන්ට් එසෙවිට් විශ්ව විද්‍යාලය අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගනු ඇත; සොන්ගුල්ඩැක් බෙලන්ට් එසෙවිට් විශ්ව විද්‍යාලය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයට අයදුම්පත් හා පත්වීම් ලබා දීම සඳහා 09.11.2018 සහ 03.10.2019 දිනැති නිල ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය හැරුණු විට පී ulty කාර්ය මණ්ඩලයට පත්වීම් සඳහා අදාළ විය යුතු මධ්‍යම විභාග හා ප්‍රවේශ විභාග සම්බන්ධයෙන් වන ක්‍රියා පටිපාටි හා මූලධර්ම පිළිබඳ නියාමනය අදාළ වේ.

විභාග කාලසටහන
නිවේදන ආරම්භක දිනය: 05.12.2019
අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය: 19.12.2019
පූර්ව ඇගයීමේ ප්‍රති ult ල නිවේදන දිනය: 25.12.2019
ප්‍රවේශ විභාග දිනය: 30.12.2019
ප්‍රති ult ල විස්තර දිනය: 07.01.2020

අයදුම් කිරීමේ කාල සීමාව වෙළඳ දැන්වීම ප්‍රකාශයට පත් කළ දින සිට දින 15 වේ.

අයදුම්පතේ සාමාන්‍ය හා විශේෂ කොන්දේසි වලට අනුව, පී ulty කාර්ය මණ්ඩලයට අයදුම් කරන අයදුම්කරුවන් පී an ාධිපති කාර්යාලයට හෝ උසස් අධ්‍යාපන පාසලට ඉදිරිපත් කළ යුතු පෙත්සම්වලට පහත ලිපි ලේඛන අමුණා තිබිය යුතුය.

1- පෙත්සම

2- හැඳුනුම්පතේ ඡායා පිටපත,

3- උපාධිය, ශාස්ත්‍රපති සහ ආචාර්ය උපාධි ලේඛනවල හෝ ඊ-රජයේ නිමැවුමේ ඡායා පිටපතක් (විදේශයන්ගෙන් ලැබෙන ඩිප්ලෝමා සමානතාව අනුමත කළ යුතුය.)

4- උපාධි අපේක්ෂක, මාස්ටර් සහ ආචාර්ය පිටපත් ඡායා පිටපත්,

5- විදේශ භාෂා සහතිකයේ ඡායා පිටපතක්

6- එක් ඡායාරූපයක්,

7- නැවත ආරම්භ කරන්න,

8- මධ්‍යම විභාග සහතිකය (ALES),

9- අධිකරණ ලේඛණ සහතිකය (නවතම 1 (එක්) මාසික)

10- පිරිමි අපේක්ෂකයින් සඳහා හමුදා සේවය අක්‍රීය කර, අත්හිටුවා හෝ නිදහස් කර ඇති බව සඳහන් ලියවිල්ලක්,

11- අනුමත සේවා / අත්දැකීම් සහතිකය,

12- අයදුම් පත්‍රය (http://personel.beun.edu.tr/icerik/14/cesitli-formlar.html ලිපිනය).

- අයදුම්පත් පෞද්ගලිකව හෝ තැපෑලෙන් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

- තනතුරේ ප්‍රමාදයන් පිළිගනු නොලැබේ හෝ ඉහත ලියකියවිලි වලින් එකක් නොමැති නම් අයදුම්පත් භාරගනු නොලැබේ.

- ප්‍රති results ල ප්‍රකාශයට පත් කරන අන්තර්ජාල ලිපිනය: http://w3.beun.edu.tr

- 1 (එක්) පුද්ගලයෙකුට එකවර එක් කාර්ය මණ්ඩලයකට වඩා අයදුම් කළ නොහැක. එක් කාර්ය මණ්ඩලයකට වඩා ඉල්ලුම් කරන අපේක්ෂකයින්ගේ සියලුම අයදුම්පත් අවලංගු කර ඇත.

- අවශ්‍ය ලියකියවිලි වල අසත්‍ය ප්‍රකාශ කර ඇති අය අවලංගු යැයි සලකනු ලබන අතර ඔවුන් පත් නොකෙරේ. ඔවුන් පත් කරනු ලැබුවද, ඔවුන් අවලංගු වන අතර කිසිදු අයිතිවාසිකමක් ඉල්ලා සිටිය නොහැක.

- විභාග දින දර්ශනයේ වෙනස්කම් කිරීමට සහ නිවේදනයේ සෑම අදියරක්ම අවලංගු කිරීමට අපේ විශ්ව විද්‍යාලයට අයිතියක් ඇත. විශ්ව විද්‍යාල වෙබ් අඩවියේ කරන ලද සියලුම නිවේදන දැනුම් දෙනු ලැබේ. පුද්ගලයන්ට ලිඛිත දැනුම්දීමක් නොකළ යුතුය.

සාමාන්‍ය කොන්දේසි
(1) මෙම රෙගුලාසියේ විෂය පථය තුළ අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා කළ යුතු පත්වීම්වලදී;

අ) සිවිල් සේවක නීතිය අංක 657 හි 48 වගන්තියේ දක්වා ඇති කොන්දේසි සපුරාලීම සඳහා,

ආ) උසස් අධ්‍යාපන කවුන්සිලය විසින් පිළිගත් මධ්‍යම විදේශ භාෂා විභාගයෙන් අවම වශයෙන් 70 ලකුණු ALES වෙතින් ලබා ගැනීම හෝ ඊට සමාන විභාගයක සමාන ලකුණු. මධ්‍යම විභාගයෙන් නිදහස් වීමේ ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන අයදුම්කරුවන්ගේ පූර්ව ඇගයීම් හා අවසාන ඇගයීම් අවස්ථා වලදී ALES ලකුණු 50 ලෙස සැලකේ.

(2) සෙනෙට් සභාවේ තීරණයත් සමඟ විශ්ව විද්‍යාල සහ උසස් තාක්‍ෂණ ආයතන විසින් මෙම රෙගුලාසියෙහි අර්ථ දක්වා ඇති ALES සහ විදේශ භාෂා ලකුණු වේලි වලට වඩා ඉහළ අගයක් තීරණය කළ හැකිය.

(3) පූර්ව ඇගයීම් හා අවසාන ඇගයීම් අදියරවලදී උපාධි අපේක්ෂක උපාධි ශ්‍රේණිය ගණනය කිරීමේදී භාවිතා කිරීම
4 සහ 5 වර්ගීකරණ පද්ධතිවල 100 ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ක්‍රමයට සමාන බව තීරණය වන්නේ උසස් අධ්‍යාපන කවුන්සිලයේ තීරණයෙනි. 100 ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ක්‍රමයට අනෙක් ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ක්‍රමවල සමානතාවය තීරණය වන්නේ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවල සෙනෙට් සභිකයන් විසිනි.

(4) වැඩසටහනේ පත්වීම සඳහා ගුරු කාර්ය මණ්ඩලයට පැවරිය යුතු අධ්‍යාපන හා පුහුණු වැඩසටහන් භාෂාවෙන් අපේක්ෂකයින් අධ්‍යාපන භාෂාවෙන් පවරනු ලැබේ; 4 / 11 / 1981 හි 2547 ලිපියේ පළමු ඡේදයේ (i) උප ඡේදයට අනුකූලව ගුරු කාර්ය මණ්ඩලයට කළ යුතු පත්වීම්වල දී සහ අදාළ භාෂාවෙන් ගුරු කාර්ය මණ්ඩලයට කළ යුතු පත්වීම්; උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවල අන්තර්ජාතික සබඳතා හා පත්වීම් වලදී, විදේශ භාෂාවේ ව්‍යවහාරික ඒකකවල සේවය කළ යුතු උපදේශකවරයා උසස් අධ්‍යාපන කවුන්සිලය විසින් පිළිගත් මධ්‍යම විදේශ භාෂා විභාගයෙන් අවම වශයෙන් එක් 5 ලකුණු හෝ සමාන යැයි පිළිගත් විභාගයකින් සමාන ලකුණු ලබා ගැනීම අවශ්‍ය වේ.

නිබන්ධනය නොවන උපාධිධාරීන් ගුරු කාර්ය මණ්ඩලයට අයදුම් කිරීමේදී; 03.10.2019 දිනැති නිල ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය හැර වෙනත් පිරිස් සඳහා අයදුම් කළ යුතු මධ්‍යම විභාග හා ප්‍රවේශ විභාග සම්බන්ධයෙන් වන ක්‍රියා පටිපාටි හා මූලධර්ම පිළිබඳ රෙගුලාසි සංශෝධනය පිළිබඳ කිරි රෙගුලාසියේ විධිවිධාන අදාළ වේ.

විශේෂ කොන්දේසි
(1) වෘත්තීය විද්‍යාලවල උසස් අධ්‍යාපන කවුන්සිලය විසින් තීරණය කරනු ලබන විශේෂ ization ක්ෂේත්‍රයන් සඳහා පත් කරනු ලබන අයට ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් හෝ අවම වශයෙන් අවුරුදු දෙකක පළපුරුද්දක් තිබිය යුතුය. ඔවුන්ට උපාධියක් හා සහතිකයක් තිබිය යුතුය.

නිදහස් කිරීම්
(1) ආචාර්ය උපාධිය හෝ වෛද්‍ය විද්‍යාව, දන්ත වෛද්‍ය විද්‍යාව, pharma ෂධවේදය සහ පශු වෛද්‍ය විශේෂ expert තාව හෝ කලාව පිළිබඳ ප්‍රවීණතාවය, උසස් අධ්‍යාපන කවුන්සිලය විසින් තීරණය කරනු ලබන වෘත්තීය පාසල්වල විශේෂ ization අංශවලට අනුයුක්ත කර ඇති සහ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවල අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ සේවය කර ඇති හෝ සේවය කර ඇති අය සඳහා මධ්‍යම විභාග අවශ්‍යතාවයක් නොමැත.

(2) මෙම රෙගුලාසියේ 6 වගන්තියේ සිව්වන ඡේදයේ ගුරු කාර්ය මණ්ඩලය හැර වෘත්තීය විද්‍යාල ගුරු කාර්ය මණ්ඩලයට ලබා දෙනු ඇත.
යෙදුම් සඳහා විදේශ භාෂා අවශ්‍යතාවයක් නොමැත.

දෙපාර්තමේන්තුව එය උපදේශක වේ. YDS හෝ EQUAL VALUE විස්තරය
YAYCUMA වෘත්තීය පාසල
සිවිල් ගුවන් ප්‍රවාහන කළමනාකරණය 1 සිවිල් ගුවන් සේවා කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් හෝ ගුවන් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් උපාධිය ලබා ගැනීම. අදාළ ක්ෂේත්‍රයේ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් තිබීම
දේවගැති
1 50 පරිගණක හා මෘදුකාංග ඉංජිනේරු, පරිගණක විද්‍යා ඉංජිනේරු, පරිගණක ඉංජිනේරු, පරිගණක හා තොරතුරු ඉංජිනේරු, තොරතුරු පද්ධති ඉංජිනේරු, පරිගණක විද්‍යා හා ඉංජිනේරු, මෘදුකාංග ඉංජිනේරු, ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු, විදුලි-ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු, විද්‍යුත් සන්නිවේදන ඉංජිනේරු, පරිගණක අධ්‍යාපනය, පරිගණක අධ්‍යාපනය සහ උපදේශන තාක්‍ෂණය එක් උපාධි අපේක්ෂක වැඩසටහනකින් උපාධිය ලබා ගැනීම සහ අවම වශයෙන් අදාළ ක්ෂේත්‍රයේ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් ලබා ගැනීම. (රෙක්ටරේට් තුළ ව්‍යවහාරික ඒකකවල සේවය කරන පී ulty සාමාජිකයාගේ විෂය පථය තුළ පත් කිරීම.)
1 50 තුර්කි භාෂාව හා සාහිත්‍යය හෝ තුර්කි භාෂා ඉගැන්වීම පිළිබඳ උපාධිධාරියෙකු වීම හා අදාළ ක්ෂේත්‍රයේ ශාස්ත්‍රපති උපාධියක් ලබා ගැනීම.
Y ආහාර හා කෘෂිකර්ම පිළිබඳ අකුමා වෘත්තීය පාසල
රසායනාගාර තාක්ෂණය 1 ජීව විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවෙන් උපාධිය ලබා ඇත. අණුක ජීව විද්‍යාව හෝ අණුක ජීව විද්‍යාව හා ජාන විද්‍යාව පිළිබඳ උපාධිය සහ අණුක ජීව විද්‍යාව හා ජාන විද්‍යාව පිළිබඳ ආචාර්ය උපාධිය. ජෛව රසායන විද්‍යාව හා කායික විද්‍යා පා courses මාලා රසායනාගාර යෙදීම්වල අත්දැකීම් ඇති බවත් ඔවුන් හොඳ රසායනාගාර භාවිතයන්, අත්හදා බැලීමේ හැකියාව සහ ක්‍රමාංකන විද්‍යාගාර පිළිබඳ පුහුණුව ලබා ඇති බවත් සහතික කිරීම.

දැන්වීමේ විස්තර සඳහා මෙතැන කොටන්න

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්