අද ඉතිහාසයේ: 11 ජනවාරි 1999 එම් 2 ෂිහාන්-හැකොස්මන් මෙට්‍රෝ

දිනය අද ජනවාරි එම් සිෂේන් හැසියොස්මන් මෙට්‍රෝ
දිනය අද ජනවාරි එම් සිෂේන් හැසියොස්මන් මෙට්‍රෝ

අද ඉතිහාසයේ
11 ජනවාරි 1871 ප්ලොව්ඩිව්-බර්ගාස් මාර්ගය අනුමත කර ඇත.
11 ජනවාරි 1999 M2 ෂිහාන් - හැකොස්මන් මෙට්‍රෝ මාර්ගයේ වාහන උමඟට පහත් කරන ලදී.
දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්