ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය ආබාධ සහිත පුද්ගලයින් සහ හිටපු වැරදිකරුවන්

ආබාධිත සහ හිටපු නීති සේවකයින් සඳහා ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය
ආබාධිත සහ හිටපු නීති සේවකයින් සඳහා ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය

16 දෙසැම්බර් 20 සිට 2019 දක්වා ප්‍රවාහන හා යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ආබාධිත සහ හිටපු වැරදිකරුවන්ගේ ස්ථිර සේවකයින් (පිරිසිදු කිරීමේ නිලධාරී) ප්‍රසම්පාදනය සඳහා වන අයදුම්පත් ඇගයීමේ ප්‍රති the ලයක් ලෙස කැබලි අක්ෂරයට ඇතුළුවීමට සුදුසුකම් ඇති අපේක්ෂකයින් පිළිබඳ නිවේදනය.

ඉස්තාන්බුල් පළාත් අධ්‍යක්ෂකවරුන් සහ ඇන්ටාලියා කම්කරු හා රැකියා ආයතනය විසින් ප්‍රවාහන හා යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශයට යවන ලද ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කර ඇති අපේක්ෂකයින් විසින් 16 දෙසැම්බර් 20-2019 දිනැති නිවේදනයේ 4 වන වගන්තියේ සඳහන් කර ඇති පරිදි, ලොතරැයියට ඇතුළුවීමට සුදුසුකම් ඇති අපේක්ෂකයින් තීරණය කරන ලදී.

ලොතරැයිය 08.01.2020 දින පෙ.ව .10 ට නොතාරිස්වරයා ඉදිරියේ අමාත්‍යාංශයේ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්වේ.

මෙම නිවේදනය නිවේදනයක් ලෙස පිළිගෙන ඇති අතර තැපැල් මගින් අදාළ අයගේ ලිපිනයට දැනුම් දීමක් සිදු නොකෙරේ.

1 - ඉස්තාන්බුල් පළාත සඳහා කැබලි අක්ෂරයට ඇතුළුවීමට සුදුසුකම් ඇති ආබාධිත කම්කරුවන් (පිරිසිදු කිරීමේ නිලධාරී) අපේක්ෂක ලැයිස්තුව

2 - ආබාධිත නිත්‍ය සේවකයා (පිරිසිදු කිරීමේ නිලධාරී) අපේක්ෂක ලැයිස්තුව

3 - ඉස්තාන්බුල් පළාතේ හිටපු වරදකරු වූ නිත්‍ය සේවක (පිරිසිදු කිරීමේ නිලධාරී) අපේක්ෂකයින් පිළිබඳ තොරතුරු

දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්