ආර්ට්වින් ගුවන්තොටුපල සුපිරි ව්‍යුහ පහසුකම් ඉදිකිරීම ටෙන්ඩර් ප්‍රති ult ලය

ආර්ට්වින් ගුවන්තොටුපල කාර්මික පහසුකම් ඉදිකිරීම් ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ලය
ආර්ට්වින් ගුවන්තොටුපල කාර්මික පහසුකම් ඉදිකිරීම් ටෙන්ඩර් ප්‍රති .ලය

ආර්ට්වින් ගුවන්තොටුපල සුපිරි ව්‍යුහ පහසුකම් සහ විවිධ වැඩ ඉදිකිරීම් ටෙන්ඩර් ප්‍රති ult ල ඉහළ නංවන්න


2019 ටී. ASL CONSTRUCTION CONTRACTING සහ INDUSTRY TRADE LIMITED COMPANY.

ටෙන්ඩරය මගින් රයිස් ආර්ට්වින් ගුවන්තොටුපල සුපිරි ව්‍යුහ පහසුකම් සහ විවිධ කටයුතු ආවරණය කරයි. වැඩ භාර දීමේ කාලය අනුව 14.01.2020 සිට 04.09.2021 දක්වා කාලය තුළ වැඩ කටයුතු සිදු කෙරේ.


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්