ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේ සේවක බඳවා ගැනීමේ චිත්‍ර සහ වාචික විභාග නිවේදනය

කැබලි අක්ෂර හා වාචික විභාග නිවේදන ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රවාහන සේවකයින්ගේ අමාත්‍යාංශය
කැබලි අක්ෂර හා වාචික විභාග නිවේදන ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රවාහන සේවකයින්ගේ අමාත්‍යාංශය

ප්රවාහන හා පළාත් කාර්යාල (ඉස්තාන්බුල් සහ Antalya පළාත) යටිතල පහසුකම් අමාත්යාංශය ක්රියාත්මක කිරීමට, 4857 හා රාජ්ය ආයතන 16-20 දෙසැම්බර් 2019 දින සිට විවෘත හරහා රැකියා ආයතනය (TEO) මූලධර්ම ප්රතිපාදන සඳහා ෙරගුලාසි අනුව ප්රතිපත්ති හා තුර්කිය ගෙන ඇති කම්කරුවන් අයදුම් කිරීමට රැකියා වෙළඳ දැන්වීම් සඳහා කරන ලද අයදුම්පත් වල ප්‍රති the ලයක් ලෙස, ලේඛනය පරීක්ෂා කර අවසන් ලැයිස්තුවේ අපේක්ෂකයින් සඳහා දිනුම් ඇදීම 08.01.2020 බදාදා රාත්‍රී 10 ට නොතාරිස්වරයෙකු ඉදිරියේ ඉදිරිපත් කරන ලදී.


දිනුම් ඇදීමේ ප්‍රති as ලයක් ලෙස තීරණය කරනු ලබන ප්‍රධාන හා ආදේශක අපේක්ෂකයින්ගේ (ආබාධිත) ලැයිස්තු ඇමුණුමේ ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ. ඊට අමතරව, ස්ථිර සේවකයින් බඳවා ගැනීම සඳහා කොන්දේසි සපයා ඇති ඉස්තාන්බුල් හි හිටපු වැරදිකරුවන්ට, ඇමුණුම -5 හි සඳහන් කර ඇති නම්, කැබලි අක්ෂර ඇඳීමේ අවශ්‍යතාවයකින් තොරව වාචික විභාගය සඳහා සුදුසුකම් ලැබීය.

ප්‍රකාශිත අපේක්ෂක ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කර ඇති අපේක්ෂකයින්ට 16 ජනවාරි 2020 වන බ්‍රහස්පතින්දා දින පෙ.ව. අපේක්ෂකයින් සඳහන් කළ දිනය හා වේලාව ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

වාචික විභාගය සඳහා සුදුසුකම් ඇති අපේක්ෂකයින්ට ලිඛිතව දැනුම් දෙනු නොලැබේ.

Ek

1- ඉස්තාන්බුල් පළාතේ ආබාධිත අපේක්ෂකයා ලැයිස්තුව

2- ඉස්තාන්බුල් පළාතේ ආබාධිත අමතර අපේක්ෂකයා ලැයිස්තුව

3- ඇන්ටාලියා පළාතේ ආබාධිත ප්‍රධාන අපේක්ෂකයා ලැයිස්තුව

4- ඇන්ටාලියා පළාතේ ආබාධිත අපේක්ෂක අපේක්ෂකයා ලැයිස්තුව

5- ඉස්තාන්බුල් හි හිටපු අපේක්ෂකයා ලැයිස්තුවදුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්