තුර්කිය සේද මාවත භාණ්ඩ ප්රවාහන කේන්ද්රය වෙතට සිදු වන්නේ

තුර්කිය සේද මාවතේ යූඑස්එස් ප්රවර්ධන මධ්යස්ථාන වනු ඇත
තුර්කිය සේද මාවතේ යූඑස්එස් ප්රවර්ධන මධ්යස්ථාන වනු ඇත

චීනය, යුරෝපය දක්වා දිවෙන සේද මාවත මෙම ප්රදේශයේ පළමු රටවල් 25 අතර වනු ඇත නව සේවා සැපයුම් මධ්යස්ථාන සමග තුර්කිය සඳහා බොහෝ වැදගත් සංක්රාන්තිය රටක්.

ප්‍රවාහන හා යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය විසින් ස්ථාන තෝරා ගැනීම, ස්ථාපිත කිරීම, බලය පැවරීම සහ සැපයුම් මධ්‍යස්ථාන ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ කෙටුම්පත් රෙගුලාසියක් සකස් කර ඇත.

තුර්කිය බලශක්ති, සෞඛ්ය, ආහාර වෙළෙඳ සියලු ප්රදේශවල කේන්ද්රය වෙතට පත්වීමේ අරමුණින් හි විෂය පථය දක්වා බෙදාහැරීම් ආයෝජනය කිරීමට ගම්යතාව ලබා දෙයි. චීනය, යුරෝපය දක්වා දිවෙන සේද මාවත මෙම ප්රදේශයේ පළමු රටවල් 25 අතර වනු ඇත නව සේවා සැපයුම් මධ්යස්ථාන සමග තුර්කිය සඳහා බොහෝ වැදගත් සංක්රාන්තිය රටක්. තුර්කියේ අපනයන ඉලක්කය එය ප්රවර්ධන මධ්යස්ථාන කඩිනම් සංවර්ධන ප්රදේශ ලෙස ප්රකාශයට පත් කිරීමට රජය තීරණය ස්ථාපනය වැඩ පරිමිතිය අල්ලා ගැනීමට ය. සැපයුම් මධ්‍යස්ථාන ක්‍රියාකාරකම්වල අනාගත අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා තාක්‍ෂණික යටිතල පහසුකම් සඳහා පහසුකම්, සම්බන්ධතා මාර්ග සහ තාක්ෂණික ශක්තිමත් කිරීමේ ප්‍රදේශ ලෙස මෙම කලාප සැලසුම් කෙරේ. (නව ශතවර්ෂය)
දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්