3 නව මූලස්ථානය ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේ පිහිටුවන ලදි

ප්‍රවාහන හා යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශයේ විශාල වෙනසක්
ප්‍රවාහන හා යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශයේ විශාල වෙනසක්

17 ජනවාරි 2020 දිනැති නිල ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ජනාධිපති නියෝගයේ සංශෝධන සමඟ ප්‍රවාහන හා යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශයේ විශාල වෙනසක් සිදු විය.


මාර්ගය, දුම්රිය හා ඒකාබද්ධ ප්‍රවාහන නීති නියාමනය කරන සැපයුම් අංශයේ සාමාන්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරුන් එකම වහලක් යටට රැස්කර ගන්නා අතර සමුද්‍රීය ප්‍රවාහන නියාමනය සඳහා බලයලත් සාමාන්‍ය අධ්‍යක්ෂකවරුන් දෙදෙනෙකු එකම පොදු අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයක් යටතේ එක්සත් වේ.

නව නියෝගයත් සමඟ මහාමාර්ග නියාමනය, දුම්රිය නියාමනය සහ අන්තරාදායක භාණ්ඩ හා ඒකාබද්ධ ප්‍රවාහන නියාමනය පිළිබඳ පොදු අධ්‍යක්ෂකවරයා පොදු ප්‍රවාහන සේවා අධ්‍යක්ෂක නාමය යටතේ ඒකාබද්ධ කරන ලද අතර සමුද්‍ර හා මිරිදිය ජල නියාමන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සහ සමුද්‍රීය කටයුතු පිළිබඳ සාමාන්‍ය අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය ඒකාබද්ධ විය.

අලුතින් පිහිටුවන ලද ප්‍රවාහන සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ සහ සමුද්‍රීය කටයුතු පිළිබඳ සාමාන්‍ය අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයේ රාජකාරි හා බලතල ද මෙම නියෝගයට ඇතුළත් විය.දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්