ප්‍රවාහන සම්බන්ධීකරණ රැස්වීම කයිසෙරි හිදී පැවැත්විණි

ප්‍රවාහන සම්බන්ධීකරණ රැස්වීම කේසර් හිදී පැවැත්විණි
ප්‍රවාහන සම්බන්ධීකරණ රැස්වීම කේසර් හිදී පැවැත්විණි

කයිසෙරි මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාවේ නගරාධිපති වඩා හොඳ සේවාවක් සැපයීම සඳහා ප්‍රවාහනයේ සෑම අංශයකම මෙන් මෙම්දු බය්කාලේ ද ඔවුන් උත්සාහ කරමින් සිටින බව පැවසීය. 2020 දී ප්‍රවාහන කටයුතු සඳහා ජනාධිපති බයෙකේලි මහතා කටයුතු කරන බව වැදගත් ආයෝජන පවසයි.


කයිසෙරි මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාවේ නගරාධිපති ප්‍රවාහන සම්බන්ධීකරණ රැස්වීමක් කළ මෙම්දු බය්කාලේ. අදාළ නිලධරයන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවති රැස්වීමේදී ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ සපයනු ලබන සේවාවන් ඇගයීමට ලක් කර 2020 දී කළ යුතු ආයෝජන පිළිබඳව සාකච්ඡා කෙරිණි.

ප්‍රවාහනය යනු මෙට්‍රොපොලිටන් නගරාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළ මෙට්‍රොපොලිටන් මහ නගර සභාවේ වැදගත්ම ඒකකයකි. කයිසෙරි හි වෙසෙන අපගේ පුරවැසියන්ට වඩා හොඳ තත්ත්වයේ සේවාවක් ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රවාහනය වඩාත් කාර්යක්ෂම කිරීමට අපි උත්සාහ කරමු. මිල ප්‍රතිපත්තිය, රේඛාවල යෙදුම සහ යටිතල පහසුකම් ආයෝජන යන කරුණු අනුව අපි ප්‍රවාහනයේ සියලු අංශවල ආයෝජනය කරන්නෙමු. 2020 දී, ප්‍රවාහන සේවා වඩාත් කාර්යක්ෂම හා සංවිධානාත්මක කිරීම සඳහා අපි ආයෝජන සමාලෝචනය කරමින් සිටිමු ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රය තුළ 2020 දී ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන මෙට්‍රොපොලිටන් නගරාධිපති බයක්කාලී ඉතා වැදගත් ආයෝජන වනු ඇති බව ඔහු පැවසීය.


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්