ගිවිසුම්ගත තොරතුරු තාක්ෂණ කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීම සඳහා වාණිජ අමාත්‍යාංශය

වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය තොරතුරු තාක්ෂණ කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීම සඳහා ගිවිසුම්ගත විය
වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය තොරතුරු තාක්ෂණ කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීම සඳහා ගිවිසුම්ගත විය

“රාජ්‍ය ආයතන හා සංවිධානවල මහා පරිමාණ තොරතුරු සැකසුම් ඒකකවල ගිවිසුම්ගත තොරතුරු තාක්‍ෂණ සේවකයින් සේවයේ යෙදවීමේ මූලධර්ම හා ක්‍රියා පටිපාටි” හි 31 වන වගන්තිය 12/2008 27097 දිනැති නිල ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති අතර වෙළඳ තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය තුළ සේවයේ යෙදවීමට 8 අංක කර ඇත. අපගේ අමාත්‍යාංශය විසින් පවත්වනු ලබන වාචික හා ව්‍යවහාරික විභාගවල සාර්ථකත්වය අනුව පැවැත්වීමට නියමිත ස්ථානගත කිරීම්වලට අනුකූලව 22 (විසි දෙක) ගිවිසුම්ගත තොරතුරු තාක්ෂණ කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගනු ලැබේ.


වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශය (www.ticaret.gov.t වේ) 10.02.2020-21.02.2020 දින අතර වැඩකරන කාලය අවසන් වන තෙක් හෝ අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනට අපගේ අමාත්‍යාංශයට පැමිණීමට තැපෑලෙන් පුද්ගලිකව වාණිජ අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට පෞද්ගලිකව වාණිජ අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයට අයදුම්පත් සම්පුර්ණ කර ඇත. කළ යුතුයි. තැපැල් ප්‍රමාද වීම සහ වෙනත් හේතූන් මත මෙම දිනයෙන් පසුව ලැබෙන අයදුම්පත් සහ අතුරුදහන් වූ ලේඛන ඉදිරිපත් කරන අය පිළිගනු නොලැබේ.

දැන්වීමේ විස්තර සඳහා මෙතැන කොටන්න


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්