අද ඉතිහාසයේ: 17 ජනවාරි 1933 ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය

දුම්රිය මාර්ග
දුම්රිය මාර්ග

අද ඉතිහාසයේ
17 ජනවාරි KRUMkkale හමුදා කම්හලේ දුම්රිය මාර්ගයක් ඉදි කළ හැකි බවත්, 1933 පෙබරවාරි 7 km 1933 km කි.මී. දුම්රිය ඇණවුම.
දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්