ගිවිසුම්ගත පුද්ගලයින් බඳවා ගැනීම සඳහා බර්සා එස්කිහීර් බිලෙසික් සංවර්ධන ඒජන්සිය

bursa eskisehir bilecik සංවර්ධන ඒජන්සිය
bursa eskisehir bilecik සංවර්ධන ඒජන්සිය

අමාත්‍යංශ අංක 4 සහ සංවර්ධන ආයතනවලට අනුබද්ධිත අදාළ, ආශ්‍රිත ආයතන හා සංවිධාන සහ වෙනත් ආයතන හා සංවිධාන සංවිධානය කිරීම පිළිබඳ ජනාධිපති නියෝගයේ 200 වන වගන්තියේ විධිවිධාන රාමුව තුළ බර්සා, එස්කිහෙහීර් සහ බිලෙසික් පළාත්වල සේවය කිරීමට බර්සා එස්කෙයිහීර් බිලෙසික් සංවර්ධන ඒජන්සිය (බෙබ්කා) කටයුතු කරයි. විශේෂ experts යින් 6 (හය), 1 (එක්) අභ්‍යන්තර විගණක සහ 2 (දෙක) සහායක පිරිස්.


බෙබ්කා හි ප්‍රධාන කාර්යාලය බර්සා හි පිහිටා ඇති අතර එස්කිසෙහීර් සහ බිලෙසික් හි ආයෝජන ආධාරක කාර්යාල තිබේ. ඒජන්සිය බර්සා, එස්කිහෙහීර් සහ බිලෙසික් හි සිය ක්‍රියාකාරකම් දිගටම කරගෙන යයි. විභාගය සාර්ථක වන අයදුම්කරුවන් කලාපයේ ඕනෑම පළාතක (බර්සා, එස්කිහෙහිර්, බිලෙසික්) සේවයේ යොදවනු ලැබේ. (ඒජන්සියේ මධ්‍යම කාර්යාලය පිහිටා ඇති බර්සා පළාතේ අභ්‍යන්තර විගණක සේවයේ යොදවනු ඇත.)

විභාග කාලසටහන

අයදුම් කිරීමේ දිනයන් 03/02/2020 – 14/02/2020
වාචික විභාගය සඳහා නිවේදනය 21 / 02 / 2020
අයදුම් කිරීමේ ස්ථානය https://sinavbasvuru.sanayi.gov.tr
නිවේදන හා විභාග ප්‍රති .ල නිවේදන ස්ථානය http://www.bebka.org.tr/

* කිසියම් හේතුවක් නිසා වෙබ් අඩවියේ පළ කිරීමෙන් ඉහත විස්තර කර ඇති විභාග අයදුම්පත් කාලසටහන වෙනස් කිරීමට සහ නැවත තීරණය කිරීමට නියෝජිත ආයතනයට බලය ඇත.

දැන්වීමේ විස්තර සඳහා මෙතැන කොටන්න


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්