අන්කාරා කයිසරි දුම්රිය මාර්ගයේ පදික මාර්‍ගයක් ඉදිකිරීම

ටෙන්ඩරයේ ප්‍රති an ලයක් ලෙස අන්කාරා කයිසරි දුම්රිය මාර්ගයේ පදික මාර්‍ගයක් ඉදිකිරීම
ටෙන්ඩරයේ ප්‍රති an ලයක් ලෙස අන්කාරා කයිසරි දුම්රිය මාර්ගයේ පදික මාර්‍ගයක් ඉදිකිරීම

අන්කාරා කයිසරි මාර්ගයේ පදික මාර්‍ගයක් ඉදිකිරීම කි.මී.: 31 + 546 (දුම්රිය වෙත) ටෙන්ඩර් ප්‍රති ult ලය


TCDD හි ආසන්න පිරිවැය සමඟ සමාගම් 2 ක් අන්කාරා කයිසරි මාර්ගයේ පදික මාර්‍ගය ඉදිකිරීම සඳහා ලංසු ඉදිරිපත් කර ඇත: 2019 + 523505 (දුම්රිය මාර්ගයේ), TCDD හි දළ පිරිවැය සමඟ. 1.155.966,14 ටී.එල්. සීමිත වටිනාකම යටතේ ඉදිරිපත් කරන ලද ටෙන්ඩරයට සහභාගී වන සමාගම් 31 ක්.

ටෙන්ඩරය 223,92 m2 ඇලුමිනියම් තිර බිත්තිය (ප්‍රවාහනය ඇතුළුව) සහ වෙනත් වැඩ ආවරණය කරයි. වැඩ භාර දීමේ ස්ථානය දින භාර දීමේ දින සිට දින 150 (එකසිය පනහ) වේ.


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්