කැමරාවල Kabataş Bağcılar Tram Line හි අනතුරු

බෑග්ලිකාර් රළු මාර්ග ට්‍රෑම් රථ මාර්ගයේ අනතුරු
බෑග්ලිකාර් රළු මාර්ග ට්‍රෑම් රථ මාර්ගයේ අනතුරු

බාස්කලර් කබාටාස් මාර්ගයේ ධාවනය වන ට්‍රෑම් රථ සම්බන්ධ අනතුරු කැමරා මගින් පටිගත කර ඇත.


දිනපතා දහස් ගණනකට සේවය කරන ට්‍රෑම් රථ වරින් වර අනතුරක් විය හැකිය. සමහර විට වාහනයක ගැටෙන ට්‍රෑම් රථ සමහර විට මග හැර යා හැකි අතර, මෙම අනතුරු සියල්ලම කැමරාවලින් පටිගත කර ඇත.

ඉස්තාන්බුල් දුම්රිය පද්ධති සිතියමදුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්