අන්කාරා කයිසරි දුම්රිය මාර්ගයේ පදික මාර්‍ගයක් ඉදිකිරීම

ටෙන්ඩරයේ ප්‍රති an ලයක් ලෙස අන්කාරා කයිසරි දුම්රිය මාර්ගයේ පදික මාර්‍ගයක් ඉදිකිරීම
ටෙන්ඩරයේ ප්‍රති an ලයක් ලෙස අන්කාරා කයිසරි දුම්රිය මාර්ගයේ පදික මාර්‍ගයක් ඉදිකිරීම

අන්කාරා කයිසෙරි ලයින් කි.මී.: 43 + 600 (දුම්රිය වෙත) ටෙන්ඩර් ප්‍රති ult ල මත පදික මාර්‍ගයක් ඉදිකිරීම


TCDD හි ආසන්න පිරිවැය සමඟ සමාගම් 2 ක් අන්කාරා කයිසරි මාර්ගයේ Km: 2019 + 538727 (දුම්රිය වෙත) පදික මාර්‍ගය ඉදිකිරීම සඳහා ලංසු ඉදිරිපත් කර ඇත. 1.260.018,13. ප්‍රාදේශීය මිලදී ගැනීමේ සේවා අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය (TCDD) 43/600 KIK. සහ ÜMİT ÇAĞLAR ÖZCAN ටෙන්ඩරය දිනා ගත්තේ 8 TL ලංසුවෙනි. සීමිත වටිනාකම යටතේ ඉදිරිපත් කරන ලද ටෙන්ඩරයට සහභාගී වන සමාගම් 925.226,94 ක්.

ශක්තිමත් කරන ලද කොන්ක්‍රීට් සහ වෙනත් වැඩ ටොන් 35,8 ක් සඳහා ick 14 - mm 32 මි.මී. සඳහා ick න රිබ්ඩ් වානේ සැපයුම සහ ශ්‍රමය (ප්‍රවාහනය ඇතුළුව) ටෙන්ඩරය මගින් ආවරණය කෙරේ. වැඩ භාර දීමේ ස්ථානය දින භාර දීමේ දින සිට දින 150 (එකසිය පනහ) වේ.


දුම්රිය පුවත් සෙවීම

අදහස් පළ කිරීමට ප්රථම වන්න

අදහස්